Regionalisering gemeentelijk vastgoedbeheer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Regionalisering gemeentelijk vastgoedbeheer

Acht gemeenten in de regio Utrecht

Regionalisering gemeentelijk vastgoedbeheer

Acht gemeenten in de provincie Utrecht richten een gezamenlijke organisatie op, die het gemeentelijk vastgoedbeheer bij hen uit handen neemt en professionaliseert. Twynstra Gudde heeft een businessplan voor die organisatie opgesteld.

De vraag van de opdrachtgever

Steeds meer gemeenten worden zich bewust van de grote financiële impact van maatschappelijk vastgoed op hun bedrijfsvoering. In het verlengde daarvan willen gemeenten het vastgoedbeheer professionaliseren en de portefeuille meer strategisch aansturen. Vooral bij kleinere gemeenten is de kennis en capaciteit daarvoor echter vaak ontoereikend. Acht gemeenten in de regio Utrecht hebben besloten op dit gebied hun krachten te bundelen. In 2012 hebben zij hun ambities gedeeld en opgetekend in een gezamenlijke visie op professionalisering: het Wenkend Perspectief. De acht gemeenten vroegen Twynstra Gudde de visie concreet te maken en een businessplan te maken voor een op te richten regionale vastgoedorganisatie.

Onze visie

Professionalisering van vastgoedbeheer is mogelijk door op een grotere schaal kennis en capaciteit te bundelen. De deelnemende gemeenten stelden als voorwaarde dat zij de zeggenschap over hun vastgoed behielden. Zij moeten immers invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke doelstellingen. De gemeenten blijven eigenaar van hun panden en bepalen het beleid op het gebied van huurtarieven of spreiding van de voorzieningen. De regionale vastgoedorganisatie geeft vervolgens uitvoering aan dit beleid door professioneel vastgoedmanagement. Om een en ander haalbaar te maken, moeten op verschillende onderwerpen de beleidsarme onderdelen van het vastgoedbeheer duidelijk worden afgebakend. Die onderdelen moeten vervolgens in een gezamenlijke organisatie worden ondergebracht.

Onze aanpak

We hebben zes onderwerpen geïdentificeerd waarover afspraken nodig zijn: de werkprocessen en dienstverlening aan de gemeenten, organisatie en management, de juridische aspecten, het personeel en de formatie, de ICT en de huisvesting. Per onderwerp is onder onze aansturing een werkgroep samengesteld met deelnemers uit de gemeenten. In interactieve sessies hebben zij vastgesteld welke aspecten bij de gemeenten blijven en welke in een gezamenlijke organisatie kunnen worden ondergebracht. Twynstra Gudde heeft alles vervolgens samengebracht in een businessplan. Dit is voorgelegd aan een stuurgroep met bestuurders van de acht gemeenten.

Het resultaat

Onze rapportage met het businessplan is door de stuurgroep vastgesteld. Dit plan beschrijft de juridische vorm en de inrichting van de op te richten vastgoedorganisatie: verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zeggenschap, management, dienstverleningsovereenkomsten en de benodigde operationele zaken. Het plan geeft de gemeenten voldoende financiële zekerheid. Om het plan uit te voeren hebben de gemeenten een kwartiermaker aangesteld die de stap naar implementatie en praktijk maakt.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde vervulde de rol van overall procesbegeleider. Daarbij hebben onze adviseurs als expert hun technisch-financiële kennis van vastgoedbeheer en hun kennis van de bestuurlijke context ingebracht. De richting en keuzes zijn in samenspraak met ambtelijke organisatie en bestuurders van de betrokken gemeenten gemaakt. Door deze aanpak is het plan niet alleen inhoudelijk sterk, maar vooral ook gebaseerd op draagvlak. Het kan snel operationeel worden gemaakt.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed, Gemeenten

Jeroen Tazelaar

Partner

Neem contact op