PPS gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’ Rotterdam | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

PPS gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’ Rotterdam

Gemeente Rotterdam

PPS gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’ Rotterdam

In Rotterdam Zuid heeft de gemeente Rotterdam grote ambities. Met een gebiedsconcessie van 20 jaar wordt het gebied rondom Zuidplan door marktpartijen herontwikkeld, waarbij de duurzaamheidsambities en de economische aanjaagfunctie centraal staan. In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Twynstra Gudde het contractmanagement uit.

De Gemeente Rotterdam wil het gebied rondom het Zuidplein en Ahoy een ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke ‘boost’ te geven. Marktpartijen zijn uitdrukkelijk uitgedaagd om hierin via Publiek Private Samenwerking (PPS) te participeren. In 2016 heeft de zogenaamde financial close plaats gevonden van deze ‘gebieds-PPS’ en is een combinatie van Ballast Nedam en Heijmans met de ontwikkeling gestart.

Naast de ontwikkeling en realisatie, beheer en onderhoud van de publieke gebouwen, het toekomstbestendig maken van het Openbaar Vervoersknooppunt en het inrichten van de open¬bare ruimte behoren het realiseren sociaal programma, waaronder het organiseren van evenemen¬ten, het stimuleren van vakman¬schap, participatie en ‘social return’, nadrukkelijk tot de opgave aan de marktpartijen.

De opdracht

Na de financial close is de realisatie van diverse ontwikkelopgaven van start gegaan. In de samenwerking hebben de marktpartijen de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de ‘basisopgave’: het publiekelijk vastgoed, het openbaar gebied en een herinrichting van het OV knooppunt. Daarnaast mogen de marktpartijen als vrije opgaven eigen ontwikkelingen doen die bijdragen aan de gewenste ‘boost’ en duurzaamheid van het gehele gebied. De gemeente ziet toe dat de basisopgaven binnen de prestatie eisen gerealiseerd worden en jaagt de vrije ontwikkelingen door de marktpartijen aan.
Een totaalbeeld is te vinden op: http://www.karresenbrands.nl/project/hart-van-zuid-rotterdam.

Publiek vastgoed

De basisopgave in het publiekelijk vastgoed bestaat uit:

Foto’s: Gemeente Rotterdam, projectbureau Hart van Zuid

OV-Knoop en openbaar gebied

De basisopgave Hart van Zuid bestaat ook uit het opnieuw en toekomstbestendig inrichten van het OV busstation, het verbeteren van de aansluiting op de winkelcentrum Zuidplein en de metrostation alsmede het autoluw inrichten van de Gooilandsingel aansluitend op de Zuiderparkweg en het plein van Ahoy.

Als contractmanager namens de gemeente Rotterdam zorgen wij dat de basisopgave conform prestatie-eisen én de gecontracteerde aanbieding van de marktpartijen gerealiseerd worden; daarnaast dat de kansen voor ontwikkelingen volop benut worden. Daar waar er drempels of beperkingen zijn, nemen we die waar mogelijk weg en werken we aan een cultuur van professionele samenwerking.

Onze toegevoegde waarde

De omgeving waar een PPS gebiedsontwikkeling tot stand komt is complex. Het vraagt overtuiging en vertrouwen om de diverse partijen daadwerkelijk te laten samenwerken. In het team van opdrachtgever en opdrachtnemer hebben wij nadrukkelijk geïnvesteerd in samenwerkingscompetenties, inlevingsvermogen en zijn conflict- en escalatieafspraken gemaakt. Een langlopend project als dit moet kunnen meebewegen met de conjuncturele ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten, kansen en consequenties zijn door ons inzichtelijk gemaakt en oplossingen aangedragen die het uiteindelijke doel - een boost voor Rotterdam Zuid – in het oog houden.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Iljan van Hardevelt

Partner

Neem contact op