Planvorming en contract aanleg A4 Delft-Schiedam | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Planvorming en contract aanleg A4 Delft-Schiedam

Rijkswaterstaat

Planvorming en contract aanleg A4 Delft-Schiedam

In 2009 besloot het kabinet tot aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Aan dit besluit zijn tientallen jaren van maatschappelijk debat vooraf gegaan. Twynstra Gudde heeft Rijkswaterstaat ondersteund bij planstudie, aanbesteding, contractvorming en contractmanagement.

De A4-zuid is een maatschappelijk, bouwtechnisch en verkeerskundig zeer ingewikkeld stuk snelweg. Hij loopt dwars door het kwetsbare gebied van Midden-Delfland, er wordt een aantal complexe tunnelsystemen gerealiseerd en het drukke knooppunt Kethelplein wordt volledig gereconstrueerd. Een uitgekiende strategie van planvorming tot en met de realisatie is een voorwaarde voor het welslagen van het project.

Strategisch Omgevings Management

Twynstra Gudde heeft geholpen bij de planvorming. Volgens de methodiek van ‘strategisch omgevingsmanagement’ hebben onze adviseurs alle relevante stakeholders betrokken, zoals overheden, inwoners en belangenorganisaties. Op basis van mutual gains zijn belangentegenstellingen overbrugd door niet alleen te kijken naar verschillen, maar vooral te zoeken naar mogelijkheden voor partijen om baat te hebben bij het project. Dit heeft verschillende slimme oplossingen opgeleverd, zoals de aanleg van sportvelden op het dak van de tunnel.

Aanbesteding en contractvorming

De politieke druk om snel in actie te komen, gecombineerd met de wens om het realisatieproces van wegtunnels te verbeteren, was voor Twynstra Gudde aanleiding om te adviseren de aanbesteding en contractvorming op een nieuwe leest te schoeien. Er is gekozen voor een kort aanbestedingsproces gericht op de belangrijkste doelstellingen van Rijkswaterstaat. Vervolgens is een Designteam opgericht waarin Rijkswaterstaat samen met de opdrachtnemer alle technische installaties heeft ontworpen. De uitvoering zelf is ondergebracht in een geïntegreerd contract met daarin een aantal incentives gericht op een tijdige oplevering en op beperking van verkeershinder tijdens de bouw en tijdens regulier onderhoud. Met deze werkwijze is de kennis van de opdrachtnemer maximaal benut en zijn technische discussies in de fase na gunning zoveel mogelijk voorkomen.

Contractmanagement

Na de gunning is Twynstra Gudde bij het project betrokken gebleven als contractadviseur, onder meer om de ontwerpaanpassingen, die het resultaat waren van de samenwerking binnen het Designteam, in het contract vast te leggen. Ook heeft Twynstra Gudde geadviseerd bij het succesvol afronden van contractuele geschillen, onder meer door juridische scenario’s uit te werken.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde combineert technisch-inhoudelijke kennis, ervaring met het begeleiden van complexe processen en kennis van contractvorming en contractmanagement. Dit heeft geresulteerd in een plan dat recht doet aan de omgevingsgevoeligheid van het project en in een contract dat aansluit bij de bijzondere omstandigheden en de complexiteit van het tunnelproject.

Martin Hanse

Senior adviseur

Neem contact op