Overdracht vastgoed naar Veiligheidsregio Fryslân | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Overdracht vastgoed naar Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân

Overdracht vastgoed naar Veiligheidsregio Fryslân

Met de regionalisering van de brandweer binnen Veiligheidsregio Friesland kwam de vraag naar voren waar het eigendom van de brandweerkazernes thuis hoorde. Twynstra Gudde onderzocht de voor- en nadelen van de overdracht van dit bijzondere type vastgoed.

De opdracht

Vanaf 1 januari 2014 is regionale brandweer binnen de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) een feit. De vorming ervan was een complex proces waarbij 25 gemeenten en een gemeenschappelijk regeling betrokken waren. De brandweerkorpsen zullen door de regionalisering onderdeel vormen van deze organisatie. De vraag was of het verstandig was om ook het vastgoed van deze korpsen over te dragen aan de VRF: meer dan 60 vastgoedobjecten, hoofdzakelijk kazernes, in eigendom van gemeenten. Twynstra Gudde is gevraagd hier een onderzoek voor uit te voeren.

De visie

Door tijdsdruk van gewijzigde wetgeving (btw-herziening) was het nodig om snel inzicht te hebben in de voor- en nadelen van overdracht, omdat dit grote financiële consequenties voor de betrokken gemeenten zou kunnen hebben. Vanaf het begin is daarom tempo gemaakt met het opleveren van de feitelijke informatie over de vastgoedportefeuille. Parallel daaraan is een zorgvuldig besluitvormingsproces gestart, waarin ruimte bestond voor de belangen van de verschillende gemeenten en de VRF.

De aanpak

We hebben een projectorganisatie opgericht met een stuurgroep, projectgroep en twee werkgroepen. De analyse van de vastgoedportefeuille vond plaats binnen inhoudelijke werkgroepen, waarna de besluitvorming over varianten werd voorbereid in de project- en stuurgroep. Die brachten advies uit aan het dagelijks en algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Onder onze leiding is een analyse opgeleverd, waarin alle gegevens over de meer dan 60 vastgoedopbjecten binnen 26 gemeenten zijn beschreven: de technische kwaliteit, de functionele kwaliteit en de financiële gegevens (waardering, financiering, onderhoud, beheer en fiscaliteit). Met de project- en stuurgroep is een afwegingskader opgesteld voor de keuze uit drie varianten voor overdracht. Met criteria die voor zowel de VRF als de verschillende gemeenten van belang waren, kon tot een vergelijk gekomen worden. De fiscale en juridische consequenties zijn integraal onderdeel van dit advies. 

Het resultaat

De uitkomsten van de analyse hebben bijgedragen aan een objectieve vergelijking van de varianten voor overdracht. Gebaseerd op ons advies is door de stuurgroep gekozen om één voorkeursvariant ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. Het onderzoeksrapport bevat daarnaast een visueel overzicht van alle vastgoedobjecten betrokken in het onderzoek. Dit biedt de VRF een ideale uitgangspositie om het beheer van deze objecten ter hand te nemen. 

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde heeft inhoudelijke kennis van vastgoed en veiligheid. Deze kennis is gecombineerd met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen bij de vorming van de veiligheidsregio. Door velen te betrekken bij het proces van dataverzameling, door de informatie vervolgens terug te brengen tot waar het in essentie om gaat en door tijd en aandacht te besteden aan de belangen in de project- en stuurgroep konden we in relatief korte tijd een goed en breed gedragen voorstel doen.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed, Veiligheid

Mark Feijt

Senior adviseur

Neem contact op