Naar geaccepteerde innovatie bij waterveiligheid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Naar geaccepteerde innovatie bij waterveiligheid

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Naar geaccepteerde innovatie bij waterveiligheid

Innovatieve technieken kunnen helpen om de dijken in ons land sneller, beter en goedkoper te verbeteren. De waterveiligheidssector is echter terughoudend in het volledig accepteren daarvan. Twynstra Gudde bracht de cultuur rond innovatie in beeld en vond passies en paradoxen.

Nederland kent voor de komende jaren een forse opgave om de dijken te laten voldoen aan de vanaf 2017 geldende normering. Die opgave is complex. Het moet snel en goed gebeuren, tegen minimale kosten en met een beperkt ruimtebeslag. Er zijn allerlei innovaties mogelijk om aan die complexiteit tegemoet te komen. De waterveiligheidssector ervaart echter belemmeringen om innovaties volledig te ontwikkelen tot een geaccepteerde dijkversterkingstechniek. Te weinig innovaties worden succesvol toegepast. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) vroeg Twynstra Gudde de cultuur rondom innovaties in kaart te brengen.

Onze aanpak

Onze adviseurs hebben allereerst een beeld geschetst van de governance van het waterveiligheidsdomein. Hoe ziet het geheel van sturen, beheersen, toezichthouden en verantwoorden er formeel én informeel uit? Hoe liggen verantwoordelijkheden, rollen en verhoudingen? Vervolgens hebben we vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties in de sector geïnterviewd. Hoe is het innovatieproces georganiseerd en hoe wordt het ervaren? Om de interviews te richten op de cultuur rond innovatie, hebben we gebruik gemaakt van cultuurkwadranten. Welke kenmerken van de waterveiligheidssector wil je koesteren of stimuleren; welke wil je laten verdwijnen en waar wil je afscheid van nemen? Bij de voorbereiding van de interviews en de analyse van de resultaten hebben we in reflectiesessies input gevraagd van een cultuurdeskundige en een social designer.

“Door de professionaliteit en de flexibiliteit van de adviseurs is het resultaat van dit onderzoek meer dan alleen een antwoord op het gestelde vraagstuk”

Alise Boonen, Directoraat-Generaal Ruimte en Water

Het resultaat

De uitkomsten van de bureaustudie en de interviews zijn samengevat in twee infographics: het governancemodel en de daaraan gekoppelde perspectieven op innovatie. Deze maken duidelijk waar knelpunten liggen. Voorbeelden zijn een algemene terughoudendheid in de sector tegenover innovaties, een onoverzichtelijk speelveld van actoren en het feit dat de sector wordt ervaren als gesloten. Passie voor het thema is een gemeenschappelijkheid. Maar er kwamen ook paradoxen aan het licht. Zoals de bestuurlijke agenda die de passie van de innovator bepaalt. Hoe lastig is het om risico’s te nemen als je verantwoordelijk bent voor veiligheid? En: hoe groter de behoefte aan innovatie, hoe kleiner de ruimte voor experiment. De infographics zijn in een interactieve sessie met een grote groep betrokkenen behandeld. Zij hebben ervaren hoe innovatie werkt, maar in de praktijk vaak wordt belemmerd. Er is een beeld ontstaan van oplossingsrichtingen.

De toegevoegde waarde van Twynstra Gudde

Adviseurs van Twynstra Gudde hebben kennis van het waterveiligheidsdomein en inzicht in bestuurlijke dynamieken en de belangen in dit werkveld. Onze adviseurs hebben bovendien kennis van en ervaring met het uitvoeren van systeemanalyses en de aanpak van veranderkundige vraagstukken. Door deze combinatie van expertises kunnen we snel tot de essentie komen en problemen en paradoxen in systemen blootleggen.

Download het verslag en de infographics in pdf formaat. 

 

Markten & Sectoren

Water

Evelien van der Kuil

Adviseur

Neem contact op