Implementatie herziene Woningwet bij corporatie Ymere | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Implementatie herziene Woningwet bij corporatie Ymere

Ymere

Implementatie herziene Woningwet bij corporatie Ymere

De herziene Woningwet heeft veel invloed op het werk van woningcorporaties. Ymere, de grootste corporatie van Nederland, vroeg Twynstra Gudde Interim Management te helpen om de nieuwe wet op tijd werkend te krijgen.

De aanleiding

De herziene Woningwet herdefinieert de kerntaken van woningcorporaties en de manier waarop zij in hun maatschappelijke context werken. Uiteenlopende regels voor de sociale huur zijn opnieuw vastgesteld, zoals de scheiding tussen DAEB- en niet-DAEB-bezit, de spelregels voor passend toewijzen, governance, intern toezicht, verslaglegging, financiële transparantie en de rol van gemeenten en huurders. De herziene wet is op 1 juli 2015 van kracht geworden en er gelden strikte termijnen voor een stapsgewijze implementatie.

De opdracht

Ymere is de grootste woningcorporatie van Nederland met ruim 88.000 verhuureenheden in zeventien gemeenten. Deze corporatie vroeg Twynstra Gudde Interim Management de implementatie te programmeren en te managen. Op voordracht van Twynstra Gudde heeft de directie van Ymere aan interimmanager Petra van den Berk gevraagd dit werk te doen. Zij heeft een bewezen trackrecord in de begeleiding van complexe projecten en jarenlange ervaring in de corporatiesector.

De uitvoering

De impact van de nieuwe Woningwet is groot en raakt talloze processen en activiteiten. In samenspraak met een projectteam binnen Ymere heeft Van den Berk daarom een programma ontwikkeld waarmee de nieuwe wet kan worden geïmplementeerd. Het programma bestaat uit dertien deelprojecten, verdeeld over vier thema’s. De deelprojecten zijn strak geprogrammeerd, zodat Ymere aan de wettelijk vastgestelde termijnen voldoet. De stakeholders van Ymere, waaronder de gemeenten en huurdersorganisatie SHY, zijn in een vroeg stadium meegenomen in het omvangrijke proces.

Het resultaat

Eind 2016 is een tussentijdse balans opgemaakt. Er was op dat moment een lange lijst van controles en aanpassingen doorgevoerd die Ymere ‘Woningwet-proof’ maken. Door het proces te sturen, deadlines te bewaken en wanneer nodig in te grijpen, is het gelukt het voorgenomen programma daadwerkelijk uit te voeren. Van de dertien deelprojecten zijn er zeven afgerond. De overige zes projecten worden in 2017 binnen de wettelijk vastgestelde termijnen afgerond.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

De adviseurs en managers van Twynstra Gudde hebben veel kennis van en ervaring met het werk van woningcorporaties. We bereiken bovendien meerwaarde door een koppeling te leggen tussen inhoud en proces; in deze opdracht tussen de eisen die de nieuwe Woningwet oplegt en de samenwerkingsprocessen die nodig zijn om daaraan tegemoet te komen. Van den Berk is daadkrachtig en strikt in het halen van een afgesproken planning. Ze is betrokken bij de verschillende deelprojecten, maar houdt ook voldoende afstand. Ze geeft daarmee vertrouwen aan directie en projectteam.

“In 2016 hebben we veel belangrijke stappen gezet en alle belangrijke mijlpalen gehaald. De rol van Petra van den Berk was daarbij essentieel. Ze heeft het vermogen om binnen de dynamiek van een grootstedelijke corporatie te manoeuvreren, mensen te verbinden en koersvast een succesvol programma te realiseren.”
Karin Laglas (directievoorzitter Ymere)

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op