Evaluatie van een renovatieproject bij woningcorporatie Woonbron | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie van een renovatieproject bij woningcorporatie Woonbron

Woningcorporatie Woonbron

Evaluatie van een renovatieproject bij woningcorporatie Woonbron

Om lessen te trekken van de renovatie van een groot wooncomplex heeft Woonbron een projectevaluatie uitgevoerd. Deze was gericht op alle relevante aspecten die bij een complexe renovatieopgave aan de orde komen. Twynstra Gudde heeft de evaluatie uitgevoerd met enerzijds oog voor de context van de situatie, de werkwijze binnen Woonbron en anderzijds een onafhankelijke blik van buiten, om te komen tot verbeteringen in besluitvorming en projectbeheersing binnen Woonbron.

Evaluatie gericht op lessen voor de toekomst

Woonbron heeft recent een renovatie van één van haar wooncomplexen uitgevoerd. Hoewel de woningcorporatie tevreden is met het eindresultaat, zijn tijdens het renovatieproces verschillende dingen niet goed verlopen. De moeizame samenwerking tussen de verschillende betrokken afdelingen binnen Woonbron en de overschrijding van het budget in de uitvoeringsfase, waren aanleiding om het project te evalueren en hieruit lessen te trekken. Twynstra Gudde is gevraagd om het project integraal te evalueren.

De projectevaluatie heeft alle relevante onderwerpen van een complexe renovatieopgave belicht:

  • Planning en besluitvormingstraject
  • Scope en kwaliteit
  • Kosten en financiële controle
  • Organisatie en informatie.

Komen tot een zorgvuldig oordeel

Het evalueren van een bouwproject heeft het risico dat er een ‘waarheid’ op tafel komt, die achteraf gemakkelijk te reconstrueren lijkt. Om die reden vinden wij het van belang met de betrokkenen terug te gaan naar de besluiten (en afwegingen) die gedurende de voorbereiding en uitvoering van het project zijn gemaakt. In interviews met medewerkers van Woonbron en met betrokken marktpartijen zijn wij daarom vooral ingegaan op het handelen in de context van het project. Hiervoor hebben we een chronologie opgezet waarin relevante (beslis)momenten in het project waren geduid.

Tijdens een evaluatie maken wij een onderscheid tussen feiten, meningen en onze betekenisgeving daarover. Dit onderscheid zorgt voor de totstandkoming van een objectieve en zorgvuldige evaluatie. Of het project verlopen is zoals gewenst, bepalen wij enerzijds aan de hand van door Woonbron zelf gestelde normen en kaders. Anderzijds betrekken wij ook normen van buiten: we relateren het aan onze projectmanagementervaring bij vergelijkbare projecten. Zo kunnen we bijvoorbeeld stellen of een post onvoorzien marktconform is, of dat de toegepaste (meerwerk)procedures met aannemers gebruikelijk zijn.

“De toegevoegde waarde van Twynstra Gudde zat hem in de diepgaande kennis van de corporatiesector, onze organisatie en de praktijkervaring met complexe bouwprojecten. Er is een goede, onafhankelijke en waardevolle evaluatie tot stand gekomen”

Patrick Arxhoek (manager Finance & Control)

Gesprek over geleerde lessen in het directieteamoverleg

De resultaten van onze evaluatie hebben we gepresenteerd aan het volledige directieteam en bestuur van Woonbron. Hier is een goed gesprek over de geleerde lessen gevoerd, met als doel om incidentele knelpunten binnen dit project te onderscheiden van structurele knelpunten in de organisatie. Zodoende konden alle aanwezigen, ook diegenen die niet zelf bij het project betrokken waren, waardevolle lessen uit de evaluatie trekken. De aanbevelingen uit de projectevaluatie zijn binnen verschillende afdelingen zelf nog eens besproken en het Projectbureau van Woonbron heeft na de evaluatie een verbetering doorgevoerd op het gebied van risicomanagement.

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op