Evaluatie reorganisatie bij woningcorporatie Woonbron | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie reorganisatie bij woningcorporatie Woonbron

Woonbron, Rotterdam

Evaluatie reorganisatie bij woningcorporatie Woonbron

De woningcorporatie Woonbron in Rotterdam en omgeving is de afgelopen jaren ingrijpend gereorganiseerd. Het hoofddoel van de reorganisatie was een toekomstbestendige organisatie te worden. Aan Twynstra Gudde is gevraagd een evaluatie van deze reorganisatie uit te voeren. Dit onderzoek is eind 2015 afgerond.

Woonbron is van zeven vestigingen die zelf ‘in the lead’ waren, gereorganiseerd naar vijf regio’s die nu intensief samenwerken. Daarbij zijn stafafdelingen als Vastgoedsturing & Beleid en Finance & Control nu centraal georganiseerd en zijn domeinen als Onderhoud en Woonruimtebemiddeling gevormd. Na de afronding van de reorganisatie in 2015, is aan Twynstra Gudde gevraagd een evaluatie uit te voeren. De opdracht was te onderzoeken in hoeverre de veranderdoelen zijn behaald, de veranderactiviteiten zijn afgerond en daarnaast ook het reorganisatieproces zelf te evalueren.

De aanpak

In het onderzoek is gestart met het uitvoeren van deskresearch naar het oorspronkelijke veranderplan en veranderstrategie. Onderzocht is in hoeverre de destijds geformuleerde doelen inmiddels zijn behaald (bijvoorbeeld: ‘verlaging van bedrijfslasten’) en de voorgenomen activiteiten zijn afgerond (bijvoorbeeld: ‘het opzetten van een KCC’). Naast dit feitenonderzoek, zijn ook meer ‘zachte’ onderdelen onderzocht. Het ging daarbij om doelstellingen op het gebied van cultuur- en leiderschap (bijvoorbeeld: ‘is de samenwerking verbeterd?’) en het reorganisatieproces (bijvoorbeeld: ‘was er sprake van goed werkgeverschap gedurende het veranderingsproces?’). Deze onderdelen zijn onderzocht middels organisatiebreed uitgezette vragenlijsten. Bij de analyse van de onderzoeksresultaten is het DOR-model ingezet om betekenis aan de opgehaalde informatie te geven, een volledig beeld te krijgen en conclusies en aanbevelingen op te stellen.

Het resultaat

Het onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd, zowel in de behaalde resultaten als in het veranderproces. Één van de meest belangrijke inzichten is dat het hoofddoel van de reorganisatie gehaald is: Woonbron is toekomstbestendiger geworden. Ook valt op dat het reorganisatieproces volgens de geënquêteerden zorgvuldig is doorlopen, onder meer omdat het werkgeverschap goed werd ingevuld en bedrijfskritische processen zijn doorgegaan. Het onderzoeksrapport geeft niet alleen inzicht in de uitgevoerde reorganisatie, maar heeft ook een lerend karakter naar de toekomst toe.

“Twynstra Gudde heeft in korte tijd een zeer gedegen en volledig onderzoek voor ons uitgevoerd. Het onderzoeksrapport geeft ons scherp inzicht in wat er goed is gegaan, wat minder goed en waar onze resterende opgave ligt. De analyses en aanbevelingen helpen ons een volgende stap te zetten richting een nog efficiëntere en effectievere dienstverlening naar onze huurders”

Marjolein van Klaveren, Manager Interne Dienstverlening, Woonbron

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde heeft ten behoeve van het onderzoek kennis en competenties op verschillende gebieden gebundeld om een gedegen evaluatie uit te kunnen voeren. Inhoudelijke kennis op het gebied van onder andere organisatiekunde, veranderprocessen en het uitvoeren van evaluatieonderzoeken, in combinatie met kennis van en ervaring in de corporatiesector. Met deze achtergrond kon er in het onderzoek snel geschakeld worden en is in goede samenspraak met de opdrachtgever een waardevol evaluatierapport opgeleverd.