Evaluatie programma winterweer NS en ProRail | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie programma winterweer NS en ProRail

NS en ProRail

Evaluatie programma winterweer NS en ProRail

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu evalueert Twynstra Gudde of NS en ProRail zich de winteraanpak voldoende eigen hebben gemaakt en kan worden overgegaan van de directe programma-sturing naar reguliere concessiesturing. Daarnaast bekijkt Twynstra Gudde of NS en ProRail stappen hebben gezet op weg naar de lange termijnambitie.

Nadat de dienstregeling in 2012 een aantal dagen ‘out of control’ raakt door winters weer, roept het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met NS en ProRail het programma winterweer in het leven. Het programma omvat specifieke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat bij winters weer NS en ProRail zoveel mogelijk ‘in control’ blijven zodat de reiziger zo min mogelijk hinder ondervindt. De langetermijnambitie is om onder vrijwel alle omstandigheden te zorgen voor betrouwbaar vervoer op het spoor en goede reisinformatie.

Op papier en in praktijk

De evaluatie heeft het karakter van een review. De aanpak is erop gericht het programma winterweer in samenhang te onderzoeken, met aandacht voor het ontwikkelen, uitvoeren én verbeteren van maatre-gelen in de tijd. En ook voor de wijze van organisatie, samenwerking en sturing van het programma winterweer. Op basis van bureauonderzoek en diepte-interviews is zowel het programma winterweer op papier onderzocht, als de ontwikkeling ervan in de praktijk.

Ploni Slegers / Geert Buijs, beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Milieu

“De evaluatie van Twynstra Gudde geeft - naast een helder en goed onderbouwd antwoord op de onderzoeksvraag - een aantal duidelijke aanbevelingen, die door IenM worden onderschreven en overgenomen.”

Conclusies en aanbevelingen

Voor een scherpe review hanteren onze adviseurs de werkhypothese dat het programma winterweer onder de directe sturing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog niet kan worden beëindigd. De evaluatie verwerpt deze werkhypothese. De belangrijkste conclusie is dat NS en ProRail zich de winteraanpak voldoende eigen hebben gemaakt; er wordt nauw samengewerkt en er zijn routines ontwikkeld voor het blijven uitvoeren en aanscherpen van maatregelen. Ook zijn in het programma Beter en Meer betekenisvolle stappen gezet op weg naar de lange termijnambitie. Leren van deze ‘verbeter-kans’ voor andere spoorprogramma’s is dan ook een van de aanbevelingen.

Wilt u ook uw programma evalueren en/of doorpraten over betrouwbaar vervoer op het spoor, neem dan contact op met onze adviseurs.

Zenzi Pluut

Managing Partner

Neem contact op