Evaluatie Omgevingsdiensten Zuid-Holland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie Omgevingsdiensten Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Evaluatie Omgevingsdiensten Zuid-Holland

De oprichting van vijf Omgevingsdiensten in Zuid-Holland is een belangrijke verandering in de uitvoering van het milieubeleid. In een evaluatie laat Twynstra Gudde helder zien waar de Omgevingsdiensten staan en doen onze adviseurs aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling naar kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdiensten.

De vijf Omgevingsdiensten in Zuid-Holland zijn tussen 1 januari 2011 en 1 maart 2013 van start gegaan. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de bestuurlijke kaderstelling, de organisatorische inrichting en de verdere professionalisering van de uitvoering van de provinciale taken. Een goed moment om de ontwikkeling naar kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdiensten te evalueren.

Kwaliteit en efficiency

De aanpak van de evaluatie doet recht aan de ontwikkeling van elk van de Omgevingsdiensten. Om helder te laten zien waar de Omgevingsdiensten staan, in het bijzonder op het gebied van kwaliteit en efficiency, is een referentiekader opgesteld. Feiten en ervaringen zijn verzameld via bureauonderzoek en (groeps)interviews met betrokken politici, bestuurders, directeuren en professionals. In een spiegelbijeenkomst zijn de voorlopige bevindingen gepresenteerd en is samen met de vijf Omgevingsdiensten en de provincie Zuid-Holland nagedacht over het werken aan een nieuwe fase.

"De constateringen van Twynstra Gudde zijn een positieve impuls om te werken aan een nieuwe fase nu de opbouw- en transitiefase binnenkort achter ons liggen"

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Acties op basis van conclusies en aanbevelingen

Onze adviseurs lichten de conclusies en aanbevelingen toe aan de commissie Bestuur en Middelen van Provinciale Staten. De verandering in de uitvoering van het milieubeleid is voortvarend opgepakt. Op onderdelen zijn verbeteringen nodig. Schaalgrootte is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt, evenals de bestuurlijke kaderstelling voor (extra) adviestaken, kennisuitwisseling tussen de Omgevingsdiensten en de introductie van de kostprijssystematiek. Acties waarmee Gedeputeerde Staten aan de slag gaan.

Wilt u ook helder inzicht in waar uw organisatie staat en/of doorpraten over de ontwikkeling naar kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdiensten, neem dan contact op met onze adviseurs.

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op