Evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering

MJPO

Evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering

Het doel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is het opheffen van ecologische knelpunten die zijn ontstaan door de aanleg van infrastructuur. Twynstra Gudde helpt door middel van een tussentijdse evaluatie de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering te versnellen.

Met de aanleg van wegen, spoorwegen en vaarwegen zijn natuurgebieden in Nederland als het ware ‘doorgeknipt’ en versnipperd. Faunavoorzieningen verbinden de leefgebieden van verschillende diersoorten weer met elkaar. Ook mensen hebben hier voordeel van; de verkeersveiligheid verbetert en volgende generaties kunnen blijven genieten van de diverse natuur die Nederland rijk is.

Samen met uitvoerders

Het MJPO is een nationaal, gebiedsgericht programma waarbij Rijkswaterstaat, ProRail en provincies, vaak in overleg met gemeenten, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties, samenwerken aan het ontsnipperen van natuurgebieden. De aanpak van de evaluatie is erop gericht deze uitvoerders nadrukkelijk te betrekken; hun ervaringen zijn verzameld via verkennende en verdiepende interviews en via een workshop in de Versnellingskamer. Ook is een analyse uitgevoerd van de programmering om te kunnen bepalen of voldoende tempo wordt gemaakt om het doel te behalen.

‘De evaluatie heeft echt een verandering teweeggebracht. De bestuurlijke verankering van het MJPO is bijvoorbeeld stekt verbeterd. En de interviews zijn als zeer prettig ervaren; mensen konden hun verhaal kwijt en er is goed doorgevraagd’

Hans Bekker, (voormalig) coördinator Meerjarenprogramma Ontsnippering

Verbeterde uitvoering

Op de MJPO-dag presenteren onze adviseurs aanbevelingen om de uitvoering van het programma te versnellen, onder meer door de gebiedsgerichte samenwerking te verbeteren en de (financiële) procedures te vereenvoudigen. Ook kan het MJPO nog meer als programma worden bestuurd.

Intussen is een groot aantal ecologische knelpunten (deels) opgeheven. Naar verwachting zal bij het einde van het programma het doel voor bijna 100% zijn behaald.

Wilt u uw programma ook evalueren en/of doorpraten over hoe u de uitvoering van uw programma kunt versnellen, neem dan contact op met onze adviseurs.

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op