Evaluatie gebiedsgericht werken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie gebiedsgericht werken

Provincie Noord Brabant

Evaluatie gebiedsgericht werken

De provincie Noord Brabant heeft het programma Gebiedsgericht werken geïnitieerd. Binnen dit programma werkt de provincie samen met tien streeknetwerken. Twynstra Gudde evalueert de samenwerking.

Op steeds meer terreinen werken overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen (de triple helix) in samenwerking aan regionale opgaven. Ook in de Provincie Noord Brabant is dit het geval, waar streeknetwerken zijn ontstaan. Ook maatschappelijke organisaties maken hier onderdeel van uit. 

Doel is: meer integraliteit en meer van onderop.

Na twee jaar is de vraag van de provincie: hoe verloopt deze samenwerking? Lukt het om op deze manier de ambities van de provincie waar te maken?

Samenwerkingsscan identificeert succes- en faalfactoren

Om zicht te krijgen op dat wat goed gaat en dat wat beter kan, zet Twynstra Gudde de samenwerkingsscan in. Via 20 stellingen scoren betrokkenen de samenwerking op 10 succesfactoren voor vitale samenwerking. Ook reflecteren zij op hun waardering op de streeknetwerken in interviews.

Klik hier voor meer informatie over deze evaluatie.

Samenwerken is een leerproces

De samenwerking met en binnen streeknetwerken is een leerproces, blijkt uit de tussenevaluatie. Het was voor de provincie verrassend hoeveel er binnen de streeknetwerken gebeurde: meer integratie van economie, ecologie en leefbaarheid, meer participatie en betrokkenheid van ondernemers en burgers. Tegelijk zijn er ook verbeterpunten aan het licht gekomen. Twynstra Gudde adviseert de provincie om partners (overheid, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties) de kans en de tijd te geven die verbeterpunten te realiseren en uit te groeien tot lerende adaptieve netwerken.

Wilt u ook reflecteren op uw samenwerking, neem dan contact op met onze adviseurs.

Marieke Blekemolen

Senior adviseur

Neem contact op