Contractbeheersing door effectief risicomanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Contractbeheersing door effectief risicomanagement

Rijkswaterstaat

Contractbeheersing door effectief risicomanagement

Onze adviseurs waren als risicomanager betrokken bij een onderhoudsproject bij Rijkswaterstaat. Onderdeel van die rol was risicogestuurde input leveren voor het op te stellen contract met de aannemer, een rol spelen bij het uitvoeren van Systeemgerichte Contractbeheersing en de belangrijkste projectrisico’s op de agenda van het management te krijgen.

“De actieve betrokkenheid van de adviseur risicomanagement in combinatie met de kritische blik, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering binnen ons team op het gebied van risicomanagement.”

Lilette Willems, manager Projectbeheersing IVO-D

 In de periode 2010-2012 waren wij als risicomanager betrokken binnen het zogenoemde IVO-D project, dat gaat over het integraal uitvoeren van variabel onderhoud aan verhardingen en kunstwerken aan de rijkswegen binnen Zuid-Holland.

Risico-inventarisatie aan de hand van verschillende thema’s

Binnen het project is het belangrijk om de risico’s op de agenda van het projectteam en de opdrachtgever te krijgen. Hierbij gaat het om tijd-, geld- én omgevingsrisico’s. Belangrijke risicothema’s die aan de orde kwamen, waren hinder voor de weggebruiker (als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de wegen) en het belang om het areaal op orde te hebben (weet je als organisatie exact wat de onderhoudsstaat van je wegen en kunstwerken is, zodat je de uit te voeren werkzaamheden kunt bepalen?). Op deze en andere thema’s zijn risico’s geanalyseerd.

Contractbeheersing door effectief risicomanagement 

De uitkomst van de risicoanalyse wordt op meerdere manieren gebruikt. Zo biedt het handvatten om mogelijke dreigingen voor het realiseren van onderhoud (binnen budget en planning) direct aan te pakken. Daarnaast wordt de risico-informatie gebruikt om te communiceren en verantwoorden richting de interne opdrachtgever van het project. Niet alleen projectteamleden hebben een rol in de beheersing van de risico’s, ook van de opdrachtgever worden richtinggevende keuzes gemaakt ter vermindering of voorkoming van risico’s. Ten slotte vormen de geïnventariseerde risico’s dé basis voor het contract met de opdrachtnemer, door vast te leggen wie welke risico’s draagt. Na contractering zijn de actuele risico’s input voor het uitvoeren van Systeemgerichte Contractbeheersing. Als risicomanager hadden we een adviserende rol bij het vormgeven van (systeem-, proces- en product-)toetsen en het, op basis van de toetsresultaten, actualiseren van de risicoanalyse.

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd bij het vervullen van de rol van risicomanager binnen organisaties en kunnen daarom inhoudelijk en doeltreffend knelpunten analyseren. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

Expertises

Risicomanagement

Daniëlla van Well-Stam

Managing partner

Neem contact op