Businesscase Structuurvisie Petten – inzicht in haalbaarheid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Businesscase Structuurvisie Petten – inzicht in haalbaarheid

Gemeente Schagen

Businesscase Structuurvisie Petten – inzicht in haalbaarheid

Een zandstrand voor de kust van Petten moet de kans op overstromingen voorkomen. Deze kustversterking biedt ook kansen voor bedrijvigheid, recreatie en natuurontwikkeling rond Petten. Maar is dit haalbaar? Twynstra Gudde heeft de haalbaarheid van de plannen onderzocht en een businesscase opgesteld.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is één van de Zwakke Schakels die in het kader van de kustversterking worden aangepakt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier realiseert de versterking met een enorme zandsuppletie voor de kuststrook tussen Petten en Callantsoog. Petten krijgt hierdoor een zandstrand. Dat biedt kansen op het gebied van bedrijvigheid, recreatie en natuurontwikkeling. De gemeente Schagen heeft de Structuurvisie Petten opgesteld om deze kansen te benutten. Doel is om Petten om te vormen tot een kleinschalige en romantische badplaats in de duinen met een aantrekkelijkere uitstraling, positieve economische effecten en toerisme. De gemeente Schagen heeft Twynstra Gudde gevraagd een businesscase op te stellen die zicht biedt op de haalbaarheid van het plan en bijbehorende ontwikkelstrategie.

De aanpak

De businesscase is integraal opgebouwd. Er is onder andere onderzoek gedaan naar grondposities en bijbehorende verwervingskosten. Ook het toekomstige ruimtegebruik is geanalyseerd en de civieltechnische kosten zijn in beeld gebracht. De civieltechnische en planologische aspecten zijn op hoofdlijnen onderzocht omdat die van grote invloed zijn op de haalbaarheid. Daarnaast is een marktconsultatie bij een tiental marktpartijen gedaan, waarbij om feedback is gevraagd op de plannen. Dan kan ook de inkomstenkant van de businesscase realistisch worden ingeschat. Op basis hiervan is het financiële resultaat bepaald en is een risicoanalyse uitgevoerd.

“De businesscase die door Twynstra Gudde met heel veel zorgvuldigheid is opgesteld, is voor de gemeente Schagen bepalend in het besluitvormingsproces. Twynstra Gudde heeft uitstekend werk verricht en heeft zich onderscheiden door indien nodig snel te reageren en zich flexibel op te stellen als dat voor het uiterst dynamische proces nodig was. Als projectleider had ik aan de Twynstra Gudde bovendien een degelijk en plezierig klankbord.”

Rob Agterdenbos – opdrachtgever gemeente Schagen

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde heeft in de businesscase niet alleen de risico’s in beeld gebracht, maar ook alternatieven voorgesteld en doorgerekend. De meerwaarde van de businesscase ten opzichte van een (traditionele) grondexploitatie is dat het resultaat per plandeel met bijbehorende risico’s in beeld is gebracht. Hierdoor wordt het mogelijk per plandeel de haalbaarheid te bepalen en kan de gemeenteraad zelf een afweging maken om het plan geheel of in delen in exploitatie te nemen.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Henk Hoogmoed

Partner

Neem contact op