Benchmark woningcorporaties: Aedes zet duurzaamheid hoger op agenda corporatiebestuurders | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Benchmark woningcorporaties: Aedes zet duurzaamheid hoger op agenda corporatiebestuurders

Branchevereniging Aedes

Benchmark woningcorporaties: Aedes zet duurzaamheid hoger op agenda corporatiebestuurders

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland heeft het thema duurzaamheid opgenomen als één van de vijf prestatievelden van de Aedes-benchmark. Daardoor komt het thema op de bestuurlijke agenda’s in deze sector. Tot nu toe werd duurzaamheid vooral besproken in een kleine kring van gespecialiseerde professionals. De opname in de benchmark vergroot de transparantie binnen de sector, stimuleert corporaties om steeds betere resultaten te realiseren en geeft gemeenten een handvat om ‘hun’ corporaties daarop aan te spreken.

De Aedes-benchmark voor woningcorporatie bestaat nu uit de volgende vijf prestatievelden:

  • Huurdersoordeel
  • Bedrijfslasten
  • Onderhoud en verbetering
  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid
  • Duurzaamheid

De resultaten van deze prestatievelden zijn voor corporaties beschikbaar via het vernieuwde Aedes Benchmark Centrum.

Energieakkoord 

Twynstra Gudde heeft in opdracht van Aedes het prestatieveld Duurzaamheid voor de benchmark uitgewerkt. Aanleiding vormde onder andere het Energieakkoord (2015) waarin Aedes zich heeft gebonden aan afspraken over de energieprestaties van corporatiewoningen. Door opname van dit prestatieveld in de benchmark verwacht Aedes een verhoogde bestuurlijke en verbrede aandacht voor duurzaamheid.

Twynstra Gudde heeft samen met Aedes en een werkgroep van 20 tot 25 corporatiemedewerkers het prestatieveld uitgewerkt. Er is vastgelegd wat in het kader van de benchmark onder duurzaamheid wordt verstaan. Er is een toekomstbestendig model ontwikkeld, waarbij de eerste resultaten vooralsnog beperkt blijven tot energiedata. De duurzaamheidscore wordt bepaald op basis van de energie-index (EI) (conform Nader Voorschrift 2015) en het daadwerkelijk warmteverbruik. Mogelijk wordt het prestatieveld in de komende jaren uitgebreid met niet-energetische deelscores, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalgebruik en water.

Benchmark als managementtool

Een eerste verkenning met behulp van deze benchmark omvat circa 50 procent van het totale bezit van de Nederlandse woningcorporaties. Het blijkt dat de EI (NV 2015) gemiddeld 1,85 is. Het jaarlijkse warmteverbruik (gas ) bedraagt gemiddeld 428 MJ/m². Deze uitkomsten zijn globaal geanalyseerd. Op het eerste gezicht lijken kleine corporaties vaak beter te scoren dan grote. Maar binnen grote corporaties zijn de verschillen tussen woningen aanzienlijk. Bij kleine corporaties is de spreiding kleiner. De verklaring daarvoor is nog niet te vinden. Dat komt door het verkennende karakter van deze eerste meting en de nog niet volledige dekking van de deelscores. Het is de bedoeling in 2017 een volgende stap te kunnen zetten.

“Twynstra Gudde heeft op een constructieve manier de verschillende standpunten van corporaties over duurzaamheid verzameld. Op basis hiervan is een voorstel gemaakt hoe duurzaamheid kan worden opgenomen in de benchmark."

Sander Koomen, programmamanager Aedes-benchmark

De benchmark is uiteraard geen doel op zich. Het is voor corporaties vooral een managementtool om prestaties voortdurend meetbaar te kunnen verbeteren. In opdracht van Aedes werkt Twynstra Gudde daarom ook aan een benchlearning programma. Dit programma faciliteert corporaties om van elkaar te leren door te vergelijken en te kijken welke beleids- en uitvoeringskeuzes het meest effectief zijn. Voor dit moment is de eerste winst, dat het thema duurzaamheid met stip is gestegen op de agenda’s van corporatiebesturen. Die winst is van fundamenteel belang.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties, Ruimte

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur

Neem contact op