Wat betekent de wet Markt en Overheid voor maatschappelijk vastgoed? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Wat betekent de wet Markt en Overheid voor maatschappelijk vastgoed?

De nieuwe wet Markt en Overheid staat gemeenten niet langer toe om huurders van gemeentelijk vastgoed te bevoordelen. Kostprijsdekkende huur zal daarmee de norm worden. Toch zijn er mogelijkheden om gemotiveerd van de gedragsregels af te wijken.

Op 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid definitief van kracht. Voor gemeenten betekent dit dat zij overheidsbedrijven niet langer mogen bevoordelen bij het uitvoeren van economische activiteiten. Het doel van de wet M en O is om een gelijk speelveld te creëren voor private ondernemingen die vergelijkbare activiteiten uitvoeren.

Voor maatschappelijk vastgoed is de wet M en O bijzonder relevant. Want in veel gemeentelijke gebouwen, zoals sportaccommodaties, worden economische activiteiten ontplooid die wel eens oneerlijke concurrentie kunnen zijn. Ook voor de verhuur van ruimten in gemeentelijk vastgoed geldt dit feitelijk.

Gedragsregels wet M en O
Om het gelijke speelveld te creëren, kent de wet M en O vier gedragsregels:
- Integrale kostendoorrekening
- Bevoordelingsverbod voor overheidsbedrijven
- Gegevensgebruik
- Functiescheiding.

Uit recent onderzoek van de ACM blijkt dat gemeenten begin 2014 nog niet klaar zijn voor toepassing van de wet M en O, aangezien zij in grote getale nu nog in strijd handelen met de genoemde gedragsregels*.

Kostprijsdekkende huur
Van de gedragsregels vormt integrale kostendoorberekening de grootste uitdaging voor gemeenten.  Dit betekent dat alle relevante kosten die samenhangen met een economische activiteit moeten worden toegerekend en tot uitdrukking moeten komen in tarieven. Het bekende begrip ‘kostprijsdekkende huur’ wordt hiermee de norm.

Om te achterhalen waar in de gemeentelijke vastgoedportefeuille economische activiteiten plaatsvinden, is gedetailleerde informatie nodig van die activiteiten. Dit geldt ook voor activiteiten die zijn uitbesteed of door maatschappelijke partners worden uitgevoerd in vastgoed van de gemeente.

Algemeen belang
Gemeenten hebben de mogelijkheid om bepaalde economische activiteiten van algemeen belang te verklaren. In dat geval is het niet nodig om de integrale kostendoorrekening door te belasten in de tarieven. Toch is ook dit aan scherpe regels gebonden. Naast de mogelijkheid van inspraak, bezwaar & beroep moet de algemeenbelangstelling goed gemotiveerd zijn. Het vraagt uiteindelijk een raadsbesluit om vast te stellen of een uitzondering van de wet M en O noodzakelijk en proportioneel is. De gevolgen voor derden, zoals ondernemers, zijn daarbij maatgevend.

Wilt u meer weten over de wet Markt en Overheid en wat dit voor uw gemeente betekent? Dan kunt u de Quickscan wet Markt en Overheid door Twynstra Gudde laten uitvoeren. Meer informatie treft u hier aan: http://www.twynstragudde.nl/blog/quickscan-wet-markt-en-overheid-risicos-voor-gemeentelijk-vastgoed

* Binnenlands Bestuur d.d. 11-02-2014

Ja, ik ben geïnteresseerd