Was getekend......, de grenswerker | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Was getekend......, de grenswerker

Bent u omgevingsmanager, communicatieadviseur, procesmanager, participatieprofessional? Hallo grenswerker! Met een van deze én andere functies is de kans groot dat u valt onder de steeds groter wordende groep ‘grenswerkers’; mensen die hun werk doen op het grensvlak van de eigen organisatie en andere partijen in een netwerk. Dat grensvlak is nog relatief onontgonnen terrein. We weten wél al dat het op zo’n grensvlak niet zozeer gaat om de systemen, maar om de mensen. Die maken er het verschil.

Meer lezen over samenwerken?

Wilt u meer weten over samenwerken in de markt(en) waarin u actief bent? Download dan een van de e-magazines over samenwerken die we voor u hebben samengesteld.

Download e-magazine

Ieder mens zijn eigen stijl

Ieder mens is uniek, natuurlijk. En ieder mens heeft zijn eigen, persoonlijke werkwijze in het verbinden van de eigen organisatie met de andere partijen in een netwerk. Toch zijn er bepaalde stijlen te herkennen in een samenwerkingsproces. En al die stijlen hebben zo hun eigen, persoonlijke impact op het proces. U als grenswerker bent een gedreven voorvechter, een betrokken relatiebouwer, grondige ontwerper, gezaghebbende onderhandelaar, vindingrijke vormer of combinaties daarvan. Wist u dat?

Signaturen voor samenwerking

Elke grenswerker laat namelijk zijn eigen handtekening -of signatuur- achter op een samenwerkingsproces. Uw voorkeurs-signatuur bepaalt welk type grenswerker u bent. Bouwt u eerst persoonlijke relaties? Of is een goed inzicht in de partijen en gedeelde processtappen het beste begin? Creëert u een setting om iets te laten gebeuren? Of benadrukt u juist wat er te halen valt voor de belangrijkste partijen? In een samenwerkingsproces bent u zelf het instrument. Uw gedrag zal het gedrag van andere bepalen en uitlokken. Daarmee beïnvloedt u de omgeving, maar de omgeving beïnvloedt u ook.

Eigen handelingsrepertoire

Op basis van vele interviews, groepsgesprekken, theorie en praktijksituaties ontwikkelde Twynstra Gudde vijf signaturen voor samenwerking. Ze gaan in op de eigenschappen en het gedrag van de grenswerker en de accenten die hij daarin aanbrengt. Verondersteld wordt dat iedere grenswerker één à twee voorkeurssignaturen heeft. Deze zijn te herkennen als het handelingsrepertoire waarop iemand teruggrijpt wanneer een samenwerkingsproces spannend of complex wordt. Elke signatuur heeft zijn eigen valkuilen, ambities en voorkeuren. Kijk maar:

De gedreven voorvechter is overtuigend, activerend en principieel. Hij is verbindend door het schetsen van een gezamenlijk toekomstperspectief voor een betere leefomgeving.
De betrokken relatiebouwer is begaan, persoonlijk en informeel. Hij verbindt door het creëeren van een veilige setting voor de kwetsbaarheid van mensen en het bouwen van vertrouwen. Dan de grondige ontwerper. Deze is analytisch, betrouwbaar en structurerend. Verbindend door het bieden van overzicht en inzicht in vragen, belangen en perspectieven voor betere oplossingen.
De gezaghebbende onderhandelaar is pragmatisch, charismatisch en daadkrachtig. Benadrukt onderlinge afhankelijkheden en creëert een momentum voor besluitvorming.
Tot slot de vindingrijke vormer: onconventioneel, verrassend en verwarrend. Verbindend door het laten ontstaan van een beweging in een uitnodigende setting.

Mogelijkheden ontdekken

De signaturen helpen om een impasse te doorbreken en anders met dilemma’s om te gaan. Door u te verplaatsen in een andere signatuur, komt u er misschien achter dat uw dilemma geen dilemma is. Zodra u buiten uw vertrouwde repertoire treedt en de handelingsrepertoires van andere signaturen verkent, ontdekt u mogelijkheden die u anders niet zou hebben gezien.

Effectiever in improviseren

Door inzicht te hebben in uw persoonlijke signaturen, weet u onder welke omstandigheden u het meest effectief bent. U wordt effectiever in improviseren. En werken op het complexe en dynamische grensvlak tussen organisaties, waarbij u vaak moet inspelen op spontane en onverwachte situaties, maakt improviseren eerder regel dan uitzondering.

Dág gedreven voorvechter, betrokken relatiebouwer, grondige ontwerper, gezaghebbende onderhandelaar, vindingrijke vormer! Improviseer, ben uzelf én ontdek mogelijkheden.

Meer lezen over samenwerken?

Wilt u meer weten over samenwerken in de markt(en) waarin u actief bent? Download dan een van de e-magazines over samenwerken die we voor u hebben samengesteld.

Download e-magazine

Expertises

Samenwerken

Reactie(s)

Met belangstelling las ik het blog van Martine de Jong over 'de grenswerker'. Ik werd getriggerd door de term, omdat mijn compagnon Bart, alweer ruim een jaar geleden, een e-book (gratis te downloaden op www.2be.nu) uitbracht waarin 'de grenswerker' als veranderkundig concept werd geïntroduceerd. Uit belangstelling wilde ik eens even kijken of 'zijn concept' door Martine is gekopieerd (lees; gepikt). Om maar meteen met mijn conclusie te beginnen..... Martine heeft met haar grenswerker een wezenlijke andere insteek gekozen dan wij in ons veranderkundige concept. Sterker nog; al lezend kwam ik meer en meer tot de gevolgtrekking dat het blog van Martine wel eens een mooie aanvulling erop zou kunnen zijn. Dat zij daarbij een door Bart uitgevonden term (de grenswerker) gebruikt vind ik eigenlijk niet interessant. Het gebruik van dezelfde term nodigt eerder uit tot een vergelijk. Ik probeer dat uit te leggen. In zijn e-book, dat handelt over bewoners- of burgerparticipatie in de moderne tijd, analyseert Bart, waarom oude en bekende structuren van maatschappelijke participatie in de huidige tijd niet meer werken. Participatie door de overbekende vertegenwoordigende groepen vergrijst, 'verwit', vermannelijkt en heeft een fors achterbanprobleem. Bezien vanuit de bestaande instituties beschrijft Bart wat ervoor nodig is om bewoners en burgers te winnen voor nieuwe vormen van participatie. Een tweeledige veranderopgave. Nieuwe participatievormen introduceren en een andere rol en houding van de instituties die een beroep doen op participatie (overheden en maatschappelijke organisaties). Precies op de scheidslijn tussen nieuwe vormen en oude gewoontes introduceert Bart 'de grenswerker'. Een soort van 'liaison medewerker' (lees: grenswerker) tussen de nieuwe vormen en de oude gewoontes. Iemand die in staat is (lef, inzicht, ausdauer en dergelijke) om enerzijds nieuwe participatievormen te entameren en anderzijds 'het landen daarvan' binnen de eigen achterban te bevorderen. Medewerkers ook die zich bewust zijn van het feit dat zij spil zijn in een veranderopgave en daarin ook met veranderkundige competenties (moeten) opereren. In haar blog beschrijft Martine een aantal profielen van 'haar' grenswerkers. Los even van de vraag of de werkelijkheid zich zo modelmatig laat benaderen, levert het tegelijkertijd een verdiepingsmogelijkheid op voor 'onze' grenswerkers. De profielen van Martine kunnen wij inzetten om (tenminste) het gesprek met onze opdrachtgevers en de bij hen werkzame grenswerkers over de competenties die die grenswerkers hebben of zouden moeten ontwikkelen, te voeren. Het vergt hooguit een beetje 'her-schrijfwerk' om de profielen van Martine toe te spitsen op de veranderopgave waar grenswerkers voor staan. Bas Maassen, adviseur in publieke werken bij 2Be & Partners www.2be.nu

Reageer