Strategievorming in de Sector Verstandelijk Gehandicapten: krachtig kiezen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategievorming in de Sector Verstandelijk Gehandicapten: krachtig kiezen

Na de maatschappelijke transities moeten VG-instellingen na gaan denken over hun positionering en portfolio. Krachtige keuzes maken is hierbij essentieel. Een inspirerende en richtinggevende strategie helpt!

Twynstra Gudde begeleidt meerdere instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij hun strategievorming. Na relatief stabiele tijden maakt de sector nu wezenlijke veranderingen door. Het stof van de maatschappelijke transities begint neer te slaan en organisaties moeten gaan nadenken over hun positionering en portfolio.

Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat je ‘alles voor iedereen’ kunt betekenen. Of je actief wilt zijn of blijven in bijvoorbeeld het sociaal domein (jeugd en Wmo) is een strategische keuze. Die vervolgens vraagt om een heldere positionering binnen dat sociaal domein. Wat is een onderscheidende en geloofwaardige waardepropositie naar gemeenten, die te kampen hebben met krimpende budgetten en willen gaan sturen op resultaat?

Een ander thema is de toenemende complexiteit van zorg, met name bij de zogeheten LVB-doelgroep. Het recent geïntroduceerde programma ‘Volwaardig Leven’ laat zien dat er nog veel onbekend is over deze cliënten, maar ook dat concentratie van zorg onvermijdelijk lijkt. Dat leidt tot nieuwe strategische opties: afstoten, specialiseren, regionaal samenwerken.

Bij de reguliere doelgroep is sprake van vergrijzing, die leidt tot een geleidelijke stijging van het aantal cliënten met dementie. Dat vraagt om het delen van expertise en strategische samenwerking met de VVT-sector, maar dat is in de praktijk nog niet eenvoudig.
Zeker waar sprake is van aanzienlijke gedragsproblematiek lopen instellingen aan tegen de grenzen van inclusie. De maatschappij tolereert steeds minder afwijkend gedrag in de wijk.

Mede afhankelijk van de historie en strategische visie is het vastgoed een strategisch middel dat belemmert of juist kansen biedt. Te ver doorgevoerde kleinschaligheid komt op gespannen voet te staan met kwaliteit en veiligheid en met een sluitende zorgexploitatie.

En dan is er nog de arbeidsmarktproblematiek, zowel kwantitatief als kwalitatief, waar de VG-sector meer dan gemiddeld mee te kampen heeft.

Kortom, VG-instellingen zullen krachtige keuzes moeten maken en een inspirerend en richtinggevend nieuw strategieverhaal helpt hierbij.

 

Markten & Sectoren

Care

Expertises

Strategievorming

Reageer