Spelsimulatie aanpak complexe vraagstukken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Spelsimulatie aanpak complexe vraagstukken

De Hogeschool Stoas Vilentum en Twynstra Gudde zijn bijna klaar met de ontwikkeling van de spelsimulatie Bureau BLOEI. Deelnemers aan de spelsimulatie stappen in de wereld van een bureau voor landschapsarchitectuur en gaan aan de slag met een complexe ontwerpopdracht. Ecologische Intelligentie (EI) staat hierbij aan de basis van hun aanpak.

Complexe vraagstukken

Complexe vraagstukken zijn vaak vanuit diverse invalshoeken te benaderen, zijn op het eerste oog niet op te lossen en kennen geen duidelijke eigenaar. Wanneer je zelf met een dergelijk vraagstuk wordt geconfronteerd is het lastig om te werken aan een oplossing. Bij wie moet je beginnen? Welke acties kun je ondernemen?
De reflex is meestal om het vraagstuk op te knippen in fases of behapbare brokken.

Het nadeel van het behapbaar maken van een complex vraagstuk is het verlies van de verbinding met de context van het vraagstuk. Dat is jammer, omdat juist in deze context allerlei oplossingsmogelijkheden schuilen. Daarnaast betekent opknippen dat het zicht op de samenhang en de ondelinge relaties verdwijnt.
Dit is ook jammer, omdat juist in deze samenhang de complexiteit schuilt waarvoor een oplossing wordt gezocht.

Ecologische Intelligentie

Met een aanpak vanuit Ecologische Intelligentie wordt een complex vraagstuk holistisch benaderd en zelfs groter gemaakt door de context erbij te betrekken. Bij het ontwerp van een landschap wordt bijvoorbeeld gekeken naar de economische situatie van een naastgelegen winkelcentrum en de functie die het gebied de afgelopen jaren heeft gehad. De context biedt invalshoeken om het vraagstuk te benaderen en het verdiepen van deze invalshoeken biedt inzicht, begrip en handvatten voor oplossingsrichtingen. Het bijeenbrengen van deze handvatten vormt een bron van creativiteit en onvermoede oplossingsrichtingen.

Bij het ontwerpen van de spelsimulatie Bureau BLOEI hebben we daarom gekeken naar het beroep van de landschapsarchitect. De manier waarop een landschapsarchitect aan de slag gaat met een ontwerp is te betitelen als een ecologisch intelligente aanpak. De ontwerpopgave is daarbij het complexe vraagstuk, de eisen aan het ontwerp overtreffen vrijwel altijd het beschikbaar aantal m² en het budget.

Spelsimulatie

De spelsimulatie biedt deelnemers de gelegenheid om ecologisch intelligent aan de slag te gaan met een ontwerpopgave. De eerste tests hebben laten zien dat dit leidt tot veel creativiteit in oplossingsmogelijkheden en mooie inzichten. Zou het EI van Columbus dan toch bestaan? In het nieuwe schooljaar gaan we dit ontdekken. De spelsimulatie krijgt een plek in het curriculum van Stoas Vilentum en komt beschikbaar voor medewerkers van onderwijsinstellingen.

Reageer