Rekenkameronderzoek naar maatschappelijk vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rekenkameronderzoek naar maatschappelijk vastgoed

Het vastgoed van gemeenten ligt onder een vergrootglas. Na diverse berichten in de media zag de rekenkamercommissie Haarlemmermeer voldoende aanleiding een onderzoek te starten naar het gemeentelijk vastgoedbeleid. Vanwege haar ruime ervaring in het veld van maatschappelijk vastgoed en binnen gemeentelijke organisaties, is Twynstra Gudde gevraagd het onderzoek uit te voeren.

De opdracht

De rekenkamercommissie van Haarlemmermeer heeft in april 2015 het rapport ‘Fundament voor Vastgoed: Is het gemeentelijke vastgoed het fundament voor doeltreffend en doelmatig beleid?’ uitgebracht. Onderdeel hiervan is het feitenrapport dat Twynstra Gudde heeft opgesteld. Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie investeren in de kennis over en inzicht in het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer.

De aanleiding

De laatste jaren zijn in het land diverse rekenkameronderzoeken uitgebracht over de zorgelijke staat van het vastgoedbeheer onder gemeenten en de financiële risico’s die hiermee gepaard gaan. De mogelijke consequenties voor het gemeentelijk vastgoedbeleid in het licht van de decentralisaties in het sociale domein hebben hier verder aan bijgedragen.

De methode

Na een startbijeenkomst met de rekenkamercommissie heeft Twynstra Gudde zich toegelegd op het dossieronderzoek. Hierbij is intensief overleg geweest met de ambtelijke organisatie, mede om complexe informatie zoals uit het vastgoedmanagementinformatiesysteem (Planon) te duiden. Vervolgens zijn individuele interviews uitgevoerd met de verantwoordelijke wethouder, de ambtelijke organisatie en een externe partij (beheer van maatschappelijk vastgoed). Tevens heeft een gesprek met de raad plaatsgevonden.

De conceptrapportage is voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor voorgelegd, voordat deze – vergezeld door een notitie van de rekenkamercommissie – aan de raad is verzonden. Kort daarop vond een informatieve bijeenkomst voor de raad plaats, waarbij wij als expert een rol hebben gehad.

Waarom was onze aanpak onderscheidend?

Twynstra Gudde heeft veel ervaring in het veld van maatschappelijk vastgoed. Doordat wij gemeenten ondersteunen bij het opzetten van vastgoedbeleid en adviseren over professionalisering van vastgoedorganisaties, kennen wij de knelpunten die daarbij naar boven komen. Dit is relevant, omdat de bijbehorende complexiteit zelden aan de orde komt in berichtgeving over gemeentelijk vastgoed. Het doen van ‘uitvoerbare aanbevelingen’ is daarom onze belangrijkste drijfveer om ook rekenkameronderzoek op dit gebied te doen.

“De Rekenkamercommissie kijkt terug op een prima samenwerking met Twynstra Gudde. Het door hen uitgevoerde feitenonderzoek heeft bruikbare inzichten opgeleverd voor Raad en college. Naast een kritische blik, heeft Twynstra Gudde de situatie rond het Haarlemmermeerse gemeentelijk vastgoed in het juiste perspectief geplaatst en verbetermogelijkheden aangedragen. De aanbevelingen die dit rapport heeft opgeleverd, zijn dan ook integraal overgenomen door Raad en college.”

Margo Rosdorff, secretaris rekenkamercommissie Haarlemmermeer 

Resultaat

De aanbevelingen van het onderzoek zijn door het college grotendeels overgenomen, mede omdat deze goed inpasbaar waren in het reeds ingezette proces van professionalisering. Toch heeft de rekenkamercommissie met ons feitenrapport de vinger kunnen leggen op een aantal cruciale aspecten van doeltreffend en doelmatig vastgoedbeheer.

Het rapport is te vinden op de website van de rekenkamercommissie Haarlemmermeer: https://haarlemmermeergemeente.nl/rekenkamer/onderzoeken-2015

Reageer