Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer

Meer inzicht in de staat van het gemeentelijk vastgoedbeheer, dat was de ambitie van de Rekenkamer Hilversum. Twynstra Gudde voerde een onderzoek uit waardoor de Rekenkamer aanbevelingen kon formuleren voor het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van gemeentelijk vastgoed.

De opdracht

Het vastgoed van gemeenten staat in de belangstelling. Onder gemeenten is het bewustzijn gegroeid dat het bezit en beheer van de eigen gebouwen aanzienlijke kosten met zich meebrengt en dat hierover verantwoord moet kunnen worden. De Rekenkamer Hilversum had de wens om de gemeenteraad meer inzicht te bieden in de staat van het vastgoedbeheer. Een onderzoek naar het vastgoedbeheer, uitgevoerd door Twynstra Gudde, diende een aanvulling te zijn op het doelmatigheidsonderzoek naar vastgoedtransacties dat het college van B&W in 2016 had laten uitvoeren.

Onze visie

Ondanks de vaak negatieve beeldvorming rond het gemeentelijk vastgoedbeheer, is onder gemeenten de laatste jaren een sterke professionalisering doorgevoerd. Tegenwoordig kent 60% van de grote gemeenten een centrale vastgoedafdeling. Toch is niet gezegd dat deze afdelingen over adequate sturingsinformatie over het vastgoed beschikken. De ervaring leert namelijk dat het komen tot betrouwbare en actuele informatie over zowel het vastgoed als het gebruik ervan jaren duurt. En daarmee is de vraag aan de orde welke informatiepositie de gemeenteraad in de tussentijd heeft; de basale verantwoording over vastgoed moet wel kunnen plaatsvinden.

Onze aanpak

De focus van dit onderzoek lag op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het vastgoedbeleid door de gemeente Hilversum. Enerzijds hebben wij ons gericht op de kwaliteit van de vastgoedinformatie (omvang en waarde van de portefeuille). Anderzijds was een blik op de praktijk gewenst. Daarvoor is een drietal casussen onderzocht: maatschappelijke accommodaties in bezit en beheer van de gemeente. Onderzocht zijn de afwegingen die bij de inzet van het vastgoed voor beleidsdoelen gemaakt worden, en vervolgens de wijze waarop gestuurd wordt op doelmatig beheer.

Voor een rekenkameronderzoek is een zorgvuldige onderzoeksmethode belangrijk. Wij hebben dit onder andere gewaarborgd door:

  • Van tevoren een normenkader vast te stellen
  • Het principe van hoor en wederhoor toe te passen.

Doordat wij onderzoekers hebben ingezet met praktijkervaring in het vastgoedbeheer bij gemeenten, zijn onze aanbevelingen sterk gericht op de uitvoerbaarheid: kan de ambtelijke organisatie hier werkelijk mee aan de slag? Zodat de raad weet dat het vastgoedbeheer ook daadwerkelijk naar een hoger plan gebracht kan worden. 

Het resultaat

Onze onderzoekrapportage is door de Rekenkamer gebruikt om conclusies en aanbevelingen te formuleren voor de gemeenteraad van Hilversum.

Het eindrapport is te vinden op de website van de rekenkamer Hilversum: https://www.hilversum.nl/Home/Bestuur/Rekenkamer

Waarom Twynstra Gudde?

Adviseurs van Twynstra Gudde hebben veel ervaring met rekenkameronderzoek in het algemeen en onderzoek naar gemeentelijk vastgoed in het bijzonder. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met een onafhankelijke, kritische blik.

Reageer