Programmananagement landinrichtingsgebieden Noord-Holland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Programmananagement landinrichtingsgebieden Noord-Holland

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft ruim 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls binnen de landinrichtingsgebieden. Dit moest leiden tot de realisatie van extra natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen, waterberging en agrarische structuurverbetering. De voor de uitvoering benodigde project- en programmamanagementtaken werden extern uitbesteed en dienden een voorbeeldfunctie te vervullen binnen de eigen organisatie.

Voorsprong in kennis en ervaring
Twynstra Gudde werd hiervoor geselecteerd gelet op de specifieke aanpak en ervaring met programmamanagement. In de periode 2001-2008 is invulling gegeven aan het programmabureau Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) dat verantwoordelijk was voor de:

  • doelmatige en gecontroleerde besteding van het FINH-subsidiebudget binnen de landinrichtingsgebieden
  • ondersteuning en advisering van projecteigenaren bij de subsidieaanvraag en bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de projecten
  • periodieke planningsbewaking en financiële voortgang van de individuele projecten en het programma als geheel
  • voorbereiding van de tussentijdse rapportage aan het provinciebestuur.

Sturen op samenhang
Door de programmastructuur, de besturingscriteria en de tussenrapportages werd het voor de provincie mogelijk om het programma op afstand en in samenhang te volgen en te besturen.

Meer doelen behaald
Gedurende de looptijd van het programma zijn door 18 verschillende initiatiefnemende partners in totaal 21 projecten succesvol uitgevoerd. Daarmee zijn anno 2008 zelfs meer doelen behaald dan oorspronkelijk was beoogd.

Quote Hannes Heijmering, programmamanager ILG provincie NH: "een succesvolle aanpak van programmamanagement met als resultaat een veel hoger doelbereik dan beoogd was!"

Reageer