Onderzoek naar regionalisering in gemeentelijk vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onderzoek naar regionalisering in gemeentelijk vastgoed

Regionalisering van de gemeentelijke vastgoedorganisatie is een optie, maar is het ook een goede optie? In samenwerking met Bouwstenen - het netwerk voor Maatschappelijk Vastgoed - voert Twynstra Gudde een onderzoek uit naar dit actuele onderwerp.

Waarom dit onderzoek?
Intergemeentelijke samenwerking is een hot item. De laatste tien jaar is het aantal samenwerkingsverbanden tussen gemeenten sterk toegenomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zelfs het programma Slim Samenwerken in het leven geroepen, om de kennis over dit onderwerp te verbinden. Dat gemeenten hun krachten bundelen is niet nieuw, maar wel als het gaat over maatschappelijk vastgoed.

De afgelopen jaren hebben diverse grote gemeenten hun vastgoedtaken ondergebracht en geprofessionaliseerd in één afdeling. Soms worden ze ook door kleinere omliggende gemeenten gevraagd taken te verrichten. Deze laatste kampen met een kleine, vaak versnipperde vastgoedorganisatie en zijn daardoor kwetsbaar. Het beperken van deze kwetsbaarheid is een belangrijk motief om samenwerking te zoeken. Gemeenten zoeken dat bij elkaar of bij een grotere buurgemeente met een professionele vastgoedorganisatie.

Lopende verkenningen
Op diverse plaatsen in het land lopen ambtelijke verkenningen naar de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking rond maatschappelijk vastgoed. Sommige gemeenten zijn in een vergevorderd stadium om een regionale vastgoedorganisatie op te richten. 
Bestuurlijk ligt het complex. Waar gaat de gemeente zelf nog over en waarover niet meer? Dat vraagt om duidelijke keuzes en afspraken. In de praktijk is het vraagstuk rond grip en zeggenschap een belangrijk aspect in de besluitvorming.

Aanpak van het onderzoek
1. Ronde langs de velden: diverse gesprekken met gemeenten die overwegen om de vastgoedorganisatie te regionaliseren over motieven en overwegingen bij samenwerkingsmodellen.

2. Bespreking onderwerp met hoofden gemeentelijke vastgoedafdelingen: op 25 oktober 2013 wordt het onderwerp besproken in het netwerk van Chefs Vastgoed. Voorbeelden van twee (aanstaande) samenwerkingen op het gebied van gemeentelijk vastgoed worden als casus behandeld. Doel is om met de deelnemers de volgende aspecten te verkennen:

  • Welke motieven hebben gemeenten om samen te werken op het gebied van vastgoed?
  • Wat zijn voor- en nadelen van samenwerkingmodellen en juridische vormen?
  • Welke lessen kunnen worden getrokken uit de eerste praktijkervaringen?
  • Hoe kan een samenwerking(sproces) worden vormgegeven?

3. Bespreking onderwerp aan bestuurlijke tafel: vervolgens wordt het onderwerp besproken aan een tafel met bestuurders van diverse kleine gemeenten.

Publicatie
Het resultaat is een publicatie die op 5 december tijdens de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen wordt gepresenteerd. Tijdens dit congres wordt ook een inhoudelijke sessie aan dit onderwerp gewijd: http://www.bouwstenen.nl/?q=Regionale%20samenwerking%20vastgoedmanangement

 Voor vragen en opmerkingen:
- Wicher Schönau (Twynstra Gudde, 06-53797826)
- Ingrid de Moel (Bouwstenen, 06-52310845)

Reageer