MREM als publieke evenknie van CREM? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

MREM als publieke evenknie van CREM?

In het bedrijfsleven is CREM al jaren gemeengoed. Onder gemeenten is dit strategisch vastgoedmanagement echter zelden aanwezig. De term MREM bestaat al wel, maar daar hoor je eigenlijk niemand over. Zijn gemeenten een inhaalslag aan het maken of is de praktijk in de publieke sector een stuk weerbarstiger?

Bij de professionalisering van gemeentelijk vastgoed moeten gemeenten van ver komen. Over het algemeen is het vastgoedmanagement sterk gericht op de uitvoerende beheertaken en qua organisatie verdeeld over verschillende diensten. Gevolg is een gebrekkig totaalbeeld van de eigen vastgoedportefeuille. En omdat deze situatie in deze tijd niet langer te verantwoorden is, zien we een duidelijke trend waarbij gemeenten hun vastgoedinformatie te concentreren en bijbehorende organisatieonderdelen centraliseren. Maar waar kan een dergelijke vastgoedorganisatie dan het beste gepositioneerd worden?

 Municipal Real Estate Management (MREM)
Naar analogie van het Corporate Real Estate Management (CREM) dat in de jaren ‘90 haar intrede deed in het bedrijfsleven, bestaat de term MREM ook al enige tijd. Feitelijk worden daarbij de principes van CREM vertaald naar de specifieke gemeentelijke organisatie. Grootschalige bezuinigingen binnen gemeenten versterken momenteel de roep om een kostenefficiënte vastgoedorganisatie, en wakkert daarmee de wens aan om een strategisch vastgoedbeleid te hebben.

Afweging van belangen
CREM draait in de kern om het vinden van een balans tussen het strategisch belang, het financieel belang en het functionele belang. Juist dat laatste wordt in deze tijd veronachtzaamd. Het functionele belang gaat over de wijze waarop vastgoed het primaire proces optimaal ondersteunt. Maar bij een gemeente is dit primaire proces ambigu, gefragmenteerd en veranderlijk. Een gemeente beschikt namelijk niet over echte lange termijndoelen, maar heeft wettelijke taken en een collegeprogramma (geldend voor maximaal 4 jaar).

Positie van de gemeentelijke vastgoedorganisatie
In den lande worden nu tal van gemeentelijke vastgoedorganisaties opgericht of (alweer) gereorganiseerd. Het is verleidelijk om daarbij het strategische of financiële belang te laten prevaleren, omdat dit beter meetbaar is dan het functionele.

Ik zie in de praktijk echter dat – reeds gecentraliseerde vastgoedorganisaties  – worstelen met hun nieuwe positie. Zij hebben hun oorspronkelijke plek als onderdeel van beleidsdiensten verlaten en zijn een tactische entiteit geworden. En waarbij MREM de genoemde belangenafweging baseert op het type vastgoed, oftewel het vastgoedaanbod, is dit een eenzijdige benadering. Ontbrekend inzicht in de daadwerkelijke vraag naar gemeentelijk vastgoed maakt dat het functionele belang het onderspit zal delven.

 Appel-Meulenbroek, R. H. J. A. A., Maussen, S. J. E., de Bis, N., & Verkerk, B. G. (2005). Municipal Real Estate deployed as a capital asset.

Reageer