Markt FM krimpt 1,7% | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Markt FM krimpt 1,7%

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, wat is de omvang van de Nederlandse facilitaire markt en welk percentage hiervan wordt uitbesteed? In het recente FMN Marktonderzoek staan deze en andere onderwerpen centraal. Een artikel in Facto Magazine (december 2014).

FMN en Twynstra Gudde onderzochten voor de zevende maal de Nederlandse markt van facility management. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie De Nederlandse facility management markt 2014, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen. Een overzicht van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek.

Omvang FM-markt daalt

De totale omvang van de facilitaire markt (gebaseerd op de tien grootste facilitaire deelmarkten) bedroeg in 2013 ruim 77 miljard euro. Een krimp van 3,8 procent ten opzichte van 2011 met een waarde van 2,9 miljard euro, die de totale omvang van de facilitaire markt tot onder het niveau van vóór de economische recessie (2008) doet dalen. Toch zijn de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar. Commercieel vastgoed maakt met 52 procent een significant onderdeel uit van de totale markt. De sterke daling in de eigendoms-, huur- en leaselasten heeft hier met een krimp van 2,3 miljard euro (-5,7 procent) een sterke invloed op de resultaten van de markt als geheel. Wanneer naar de totale omvang van de facilitaire markt in 2013 exclusief vastgoed wordt gekeken, ontstaat dan ook een ander beeld. Met een totale omvang van ruim 37 miljard euro wordt ten opzichte van 2011 weliswaar nog steeds 0,6 miljard euro (-1,7 procent) ingeleverd. Maar tegelijkertijd is er een duidelijke kentering zichtbaar ten opzichte van de krimp van 1,8 miljard euro (- 4,7 procent) in 2011.

Uitbesteding blijft toenemen

Bijna 60,8 procent van de facilitaire markt (exclusief vastgoed) is uitbesteed aan leveranciers. Daarmee groeit het uitbestedingspercentage met 1,4 procent (toename van 137 miljoen euro) ten opzichte van 2011. Die toename is opvallend omdat de personele omvang (uitbesteding) ten opzichte van 2011 in 2013 met ongeveer 8000 werknemers is gekrompen. Er werd dus, onder druk van de marktomstandigheden, met minder werknemers meer omzet gegenereerd. Het uitbestedingspercentage zal, ondanks de toename van het aantal inbestedingen bij overheidsinstellingen, naar verwachting ook de komende jaren blijven stijgen. Onder andere voortvloeiend uit een verdere toename van het aantal facilitaire regieorganisaties en demandmanagementorganisaties waarbij ook de regiefunctie wordt uitbesteed.

Besparing: 9,4 procent

Het reduceren en beheersen van kosten is opnieuw de belangrijkste facilitaire trend. De voortdurende economische uitdagingen dwingen veel organisaties om permanent kosten te besparen en efficiencyslagen te maken. Facilitaire organisaties hebben de afgelopen jaren al een belangrijke bijdrage geleverd aan deze kostenbesparingen door kostenstructuren en marges te herzien. Ze worden nu opnieuw uitgedaagd met een gemiddelde besparingsdoelstelling van 9,4 procent. Een uitdaging die meer complexe afwegingen met zich meebrengt dan voorheen, want de klant heeft tegelijkertijd ook de ambitie om te groeien en is kritischer en veeleisender geworden. Facilitaire organisaties kiezen daarbij voor zowel kostenbesparingen op de korte termijn, door formatie- en indirecte kosten te reduceren, als voor het verbeteren en vernieuwen van de dienstverlening op de lange termijn. Daarbij gaat het onder meer om het herzien van de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen, het uitbesteden van diensten, het inzetten van moderne technologie en door het doorvoeren van andere maatregelen waar normaliter wellicht meer weerstand tegen zou zijn. De besparingsdoelstelling als legitimatie voor verandering dus.

Regie hét dominante organisatiemodel

Waar de opmars van het facilitaire regiemodel in 2010 en 2012 al significant kon worden genoemd, is regie in 2014 hét dominante organisatiemodel. Met zowel de tweede plaats in de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, als een forse stijging van het aantal facilitaire regieorganisaties in Nederland. In 2014 is 58 procent van de facilitaire organisaties volgens de principes van regie georganiseerd. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2012. Een stijging waarvan het einde voorlopig niet in zicht is: het aantal regieorganisaties neemt richting 2017 naar verwachting namelijk toe tot 67 procent.

Grote verschuivingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat het facilitaire werkveld op dit moment wordt gekenmerkt door grote verschuivingen. Met een adviesbranche die de afgelopen jaren sterk van gedaante is verwisseld, onder meer door de intrede van voorheen branchevreemde partijen. Met aanbieders waar tarieven en marges nog altijd onder druk staan en die worden geconfronteerd met een toename van het aantal inbestedingen bij overheidsinstellingen. En met grote verschuivingen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen die traditioneel de top vijf domineren. Het Nieuwe Werken, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en facilitaire concepten, hebben de afgelopen jaren een enorme impact gehad op het facilitaire vakgebied en voor onomkeerbare ontwikkelingen gezorgd. Deze toenmalige trends maken nu plaats voor het verbeteren van klantmanagement, de inzet van technologie en data en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Stuk voor stuk trends die de potentie hebben opnieuw te zorgen voor een facilitaire (r)evolutie.

Verwacht wordt dat de komende jaren veel aandacht zal uitgaan naar de inzet van nieuwe technologie en het gebruik van data. Naar verwachting zal dit in 2017 met afstand de belangrijkste facilitaire trend zijn.

Over de publicatie

‘De Nederlandse facility management markt 2014, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen’ (150 pagina’s) behandelt de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de 10 grootste facilitaire deelmarkten en bevat de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, aangevuld met bijdragen van experts en interviews. 

Lees het volledige artikel hier.

Reageer