Kwaliteitsplannen Verpleeghuiszorg - Het gaat om meer dan extra personeel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kwaliteitsplannen Verpleeghuiszorg - Het gaat om meer dan extra personeel

Veel verpleeghuisorganisaties doen vanuit het Kwaliteitskader de eerste ervaringen op met kwaliteitsplannen, die de basis moeten vormen van extra budgetten voor het bieden van welzijnsgerichte zorg. Deze ervaringen zijn zeer wisselend, zeker ook omdat 85% van het extra budget al moet worden gealloceerd aan extra personeel, terwijl personeelsschaarste een probleem is. Veel extra budget voor andere elementen in kwaliteitsplannen blijft er dus niet over. En dat terwijl verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat meer handen aan het bed niet per definitie leidt tot betere zorg (1). Goed onderbouwd mogen Verpleeghuizen bij het Zorgkantoor een andere verhouding aanvragen (2). Ook in de komende jaren tot 2022 vormen de kwaliteitsplannen de basis voor additionele budgetten voor de zorginstellingen.

Meer capaciteit voor welzijn van bewoner

Bij de verdeling van de extra budgetten ligt de focus op het werven van extra personeel. Het beter benutten van het reeds aanwezige personeel verdient eveneens serieuze aandacht, zeker gezien mijn ervaring dat het (zorg)personeel zijn uiterste best doet binnen de bestaande kaders echt cliëntvriendelijke zorg te leveren. Het draait dus om een goede balans tussen extra personeel en het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit ten behoeve van de kwaliteit van leven van de bewoner. Bij recente ondersteuning aan verpleeghuisorganisaties heb ik ervaring op gedaan met de invloed van diverse kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Deze deel ik graag met u:

  • Huisvesting en infrastructuur hebben veel invloed op efficiënt en effectief werken. Hierbij kan worden gedacht aan elementen als looproutes, posities van huiskamers, faciliteiten in individuele woonruimtes, aantal verdiepingen en de positie van liften.
  • Het op de juiste wijze beschikbaar maken en inzetten van hulpmiddelen is van belang voor zowel de kwaliteit van de geboden zorg aan de bewoners als de efficiëntie van de medewerkers. Dit zijn vooral hulpmiddelen op het gebied van medische zorg, schoonmaak en verzorging, mobiliteit, communicatie, aandacht en entertainment.
  • Toegankelijke, gebruiksvriendelijke en laagdrempelige ICT zorgt ervoor dat de hoeveelheid ‘zorgtijd‘ zo weinig mogelijk wordt beperkt. Het eenvoudig kunnen vastleggen van die informatie die bijdraagt aan het (monitoren) van het welzijn van de cliënt, is hierbij essentieel.
  • Taakdifferentiatie en het werken met multidisciplinaire teams rondom (groepen) bewoners dragen bij aan efficiëntie en kwaliteit van zorg. De focus ligt hierbij op de juiste dingen doen, door de juiste mensen en op het juiste moment. Hierbij valt het mij op dat de factor aandacht bij het zorgpersoneel als een rode draad door het werk heen loopt. Extra tijd draagt bij aan extra aandacht voor de (individuele) bewoner.
  • Het zorginhoudelijk opleiden en ’upgraden‘ van het beschikbare personeel stimuleert de kwaliteit van zorg. Het verder scholen van medewerkers, waardoor ze meer aspecten van de kerntaken zorg en verzorging kunnen invullen, komt ten goede aan flexibiliteit en inzetbaarheid en heeft direct effect op de te bieden kwaliteit van zorg.
  • Het scholen van het personeel in belangrijke soft skills als samenwerken, afstemmen en communiceren, heeft zijn weerslag op zowel effectiviteit als kwaliteit van zorg. Het levert ook een zeer belangrijke bijdrage aan het gevoel van collegialiteit en daarmee de tevredenheid van medewerkers. Het laat zich raden op welke wijze dit effect heeft op bijvoorbeeld ziekteverzuim en daarmee capaciteit.
  • Het inpassen van verschillende technologische innovaties kan bepaalde (basis)zorgtaken overnemen, waardoor het zorgpersoneel meer tijd kan besteden aan welzijnsgerichte zorg. Het gericht inzetten van domotica voor bijvoorbeeld leefstijlmonitoring op afstand en beeldcommunicatie ten behoeve van contact met de bewoners, maakt meer efficiëntie mogelijk en daardoor meer tijd de bewoners.

Al deze aspecten zijn niet gericht op het aantrekken en inpassen van extra personeel. Ze dragen wel, volledig in de geest van het Kwaliteitskader, bij aan enerzijds het beschikbaar maken van capaciteit voor zorgtaken en anderzijds de kwaliteit van zorg ten behoeve van het welzijn van de bewoners.

Het kwaliteitsplan beter benutten

Bovenstaande laat zien dat het Kwaliteitsplan een brede invulling van het capaciteitsvraagstuk verdient. De vraag is of hiervoor binnen uw organisatie voldoende expertise en competenties aanwezig zijn. Onze ervaring leert dat professionele ondersteuning verpleeghuisorganisaties in staat stelt meer uit het Kwaliteitsplan te halen. Hierbij gaat het niet alleen om de formulering van ambities en plannen, maar zeker ook om de wijze waarop deze gericht binnen de organisatie kunnen worden geïmplementeerd. Dit om verdere stappen te zetten in het streven naar welzijnsgerichte zorg en extra financiële ruimte. Hiermee ontwikkelt u een weloverwogen verhaal richting onder meer het Zorgkantoor. Het vergroot uw kans op extra budget, waarbij een mogelijke andere verhouding dan 85% en 15% beter kan worden onderbouwd.

 

1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/04/meer-is-niet-per-se-beter  
2) https://www.zorgvisie.nl/meer-vrijheid-bij-zorginkoop-wlz-2019/

Markten & Sectoren

Care

Reageer