Juristen in de bouw moeten hun plaats kennen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Juristen in de bouw moeten hun plaats kennen

‘Juristen drukken te groot stempel op de bouwpraktijk’. Ik las het vandaag weer in een artikel in de Cobouw. Wat je daar ook verder van vindt (ik vind daar heel wat van), het is een feit dat de bouw ook in juridisch opzicht, complexer wordt. Juristen lijken aan de macht of zijn in elk geval druk bezig zichzelf onmisbaar te maken. Contracten hebben alleen als doel om steeds meer risico’s af te dekken.

Juridisering is trouwens niet exclusief voor de bouw, het is overal in de maatschappij zichtbaar. Pech moet weg, risico’s moeten worden uitgesloten of op zijn minst bij een ander terechtkomen. Je kunt er vraagtekens bij zetten of dat allemaal wenselijk is. Er gaat immers nog steeds van alles mis in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en de tussenkomst van juristen leidt niet tot betere resultaten.

Hoe dan ook, contracten, het recht en daarmee juristen zijn en blijven onmisbaar. Het gaat in de bouw om veel geld en de belangen zijn te groot om blind te vertrouwen op de blauwe ogen van de wederpartij. Bovendien heeft de overheid de plicht haar uitgaven te verantwoorden en de rechtmatigheid aan te tonen. Contracten, afspraken en procedures blijven nodig om de kaders van de samenwerking helder vast te leggen.

Binnen deze context is het een boeiende uitdaging om als juridisch adviseur vorm te geven aan samenwerkingsrelaties die wél bijdragen aan succesvolle projecten. Het succes van een project en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan wordt mede bepaald door de keuzes bij de start van een project. Daarmee is het de uitdaging om de complexiteit van een project te vertalen naar praktische en hanteerbare procedures en contracten.

Een zorgvuldige voorbereidingsfase en een goed contract sluiten echter nog steeds niet uit dat in het vervolg van een project toch discussies, misverstanden of geschillen ontstaan. En als dit zich voordoet is het nodig om vanuit de eigen juridische positie zorgvuldig te handelen en de juiste middelen in te zetten. Is het juridische instrumentarium daartoe zaligmakend? Nee. Er zijn ook andere wegen om geschillen op te lossen. Soms meer geschikt en met meer oog voor een goede samenwerking. Bij het opstellen van een contract maar ook als zich een geschil voordoet is het belangrijk ook die alternatieve routes en oplossingen te verkennen. De kern moet zijn om aandacht te geven aan het belang van het project, rekening te houden met de individuele belangen van partijen én een klimaat te scheppen voor een goede samenwerking.

Drukken juristen daarmee een (te groot) stempel op de bouwpraktijk? Ja en nee. Juristen hebben een onmisbare rol bij het vormgeven van samenwerking. Maar die jurist moet wel tijdig worden betrokken en ook het lef hebben om met een wat minder dichtgetimmerd contract te leven. Een contract waarbinnen partijen de ruimte vinden om hun samenwerkingsrelatie vorm te geven. Mijn werk als juridisch adviseur is ingebed in een praktijk van aanbesteding, contractering en bouwprocessen. In de kern is mijn advies gericht op effectieve samenwerking. Die samenwerking kent naast een organisatorische, relationele en intermenselijke kant, ook een juridisch kader. Dat kader kan de samenwerking tussen partijen vormgeven en bevorderen. Daarbinnen is het belangrijk te snappen waarom het soms misgaat en hoe partijen vanuit ieders belang met elkaar verder zouden kunnen.

Een juridisch adviseur moet over de grenzen van het recht kunnen kijken om te beoordelen welke combinatie van middelen ingezet moet worden om een amenwerking vooruit te helpen. Deze jurist moet in oplossingen denken en af en toe ook gewoon het lef hebben om zich in het grijze gebied te begeven. Dan heeft de juridisch adviseur in alle bescheidenheid terecht een plek bij de voorbereiding en uitvoering van projecten.

 

Deze column is gepubliceerd in ons magazine 'Aanbesteden en Contracteren – Met het oog op een goede samenwerking’. Dit bevat een bundeling van artikelen, interviews en columns uit onze eigen adviespraktijk. Wilt u een digitaal exemplaar ontvangen? Vul onderaan deze pagina uw gegevens in en u ontvangt ons digitale magazine automatisch in uw mail.

Aanvragen magazine

Reageer