Facility Management Marktonderzoek 2012 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Facility Management Marktonderzoek 2012

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) onderzochten de cijfers, trends en ontwikkelingen van de Nederlandse facility management markt in 2012.

De krimp in de facilitaire markt zet door

De trend van een krimpende facilitaire markt zet door, al is deze niet zo verstrekkend in omvang als 2 jaar geleden. De crisis op de financiële markten is 5 jaar onderweg, toch blijken er nog steeds mogelijkheden te zijn om op facilitaire kosten te besparen. Weliswaar niet met grote bedragen maar de facilitaire marktomvang is wel degelijk enigszins afgenomen. Niet verwonderlijk, gezien de leegstand en de daaruit voortvloeiende conclusies dat er bijvoorbeeld simpelweg minder vierkante meters schoongemaakt en beveiligd dienen te worden.

De facilitaire marktomvang exclusief vastgoed heeft een omvang van 33 miljard euro ten opzichte van 33,4 miljard euro in 2009, een krimp van 0,4 miljard oftewel 1,3%.

Belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2012

Aan de respondenten van het marktonderzoek is gevraagde om de 3 belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen te duiden. De resultaten zijn gecombineerd tot een top van 5:

  1. Reduceren van kosten (49%)
  2. Invoeren van Het Nieuwe Werken of werkplekinnovatie (36%)
  3. Introduceren en/of (door) ontwikkelen van concepten (34%)
  4. Inrichten van een facilitaire regieorganisatie (29%)
  5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (28%)

Noodzaak tot reduceren van kosten

De facilitaire kosten staan al jaren onder druk. Waar organisaties te maken krijgen met tegenvallende resultaten wordt in vrijwel iedere sector de kostenstructuur (opnieuw) onderzocht om besparingen te realiseren. De eerste plaats waar een organisatie gewoonlijk op zoek gaat naar besparingen is bij de ondersteunende diensten. Het reduceren van kosten staat daarmee in 2012 met afstand op de eerste plaats bij facilitaire professionals.

Het Nieuwe Werken van hype naar realiteit

Waar 2 jaar geleden nog werd getwijfeld of Het Nieuwe Werken (HNW) zijn hoge notering aan meer dan alle media-aandacht verdiende, staat HNW in 2012 opnieuw op een prominente tweede plaats. De meest prominente bijdrage aan organisatiedoelstellingen die facility managers met de invoering van HNW willen bereiken is met 73% het reduceren van kosten. Niet vreemd gezien de eerder geschetste noodzaak, maar ook niet per definitie de meest duurzame insteek. Met 62% is het binden of aantrekken van klanten en medewerkers hier duidelijk wel meer op gericht. Evenals het verhogen van de productiviteit met een score van 53% en in mindere mate met 12% de inzet als instrument voor marketing.

Diensten verlenen vanuit een overkoepelende formule

Het introduceren en/of (door) ontwikkelen van concepten, zoals hospitality, blijft een belangrijk thema. Meer dan een derde van de facilitaire professionals ziet de toegevoegde waarde van het verlenen van diensten vanuit een overkoepelende formule. Facility managers richten zich hierbij in toenemende mate op facilitaire concepten die zich bevinden waar de klant zich bevindt. Met andere woorden fysiek, binnen en buiten de muren van het kantoor, digitaal en als combinatie van beide.

Regie is de nieuwe standaard

Voor het eerst sinds de start van het marktonderzoek is de facilitaire regieorganisatie het dominante organisatiemodel. Dit betekent dat facilitaire organisaties de afgelopen jaren fundamenteel anders zijn gaan werken. Waar de operationele diensten voorheen werden gebundeld en door het facilitair bedrijf zelf werden verleend, zijn die diensten nu in hoge mate uitbesteed. De verwachting is dat deze trend zich in de komende 2-3 jaar verder manifesteert. Opvallend hierbij is dat het organiseren van demand, de vraagzijde van regie, lastiger blijkt dan verwacht. Vraaggericht werken is dan ook een competentie die duidelijk om aandacht vraagt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen verliest terrein

In het vorige marktonderzoek nog de belangrijkste ontwikkeling, in 2012 nog maar net in de top 5. Het gevolg van andere prioriteiten? Of is maatschappelijk verantwoord ondernemen zodanig ingeburgerd in het facilitair denken en handelen dat dit minder als ontwikkeling wordt beschouwd?Aan de facility managers is de vraag gesteld welke duurzaamheidsmaatregelen zij binnen haar organisatie hebben getroffen. Het opnemen van duurzaamheidscriteria in het inkoopbeleid en het doorvoeren van energiebesparende maatregelen blijken de meest getroffen maatregelen.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een enquête (online), deskresearch en interviews met facility managers, leveranciers en experts. De enquête is ingevuld door ruim 400 respondenten (facilitair verantwoordelijken, leveranciers, adviseurs, docenten en studenten).

De publicatie Facility Management marktonderzoek 2012, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen behandelt van zestien facilitaire deelsectoren de belangrijkste kwantitatieve gegevens (cijfers) en bevat verder een overzicht van trends, visieartikelen en expertinterviews. De publicatie wordt meegezonden bij FMI nr. 11 van november. 

Reageer