Eer en Waardeer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Eer en Waardeer

Eer en waardeer de professional die met onze jongeren werkt. Want als het goed gaat met de professional, gaat het ook goed met de jongere. Deze leidende gedachte stuurt het netwerk Eer en Waardeer (www.eerenwaardeer.nl). Sinds 2008 is Eer en Waardeer actief. In Amsterdam komen sinds die tijd professionals bij elkaar. Aan het eind van de dag, onder het genot van een hapje eten, in een klaslokaal of op andere werklocatie.

Bevordert samenwerking op de werkvloer in de 3D
Dit netwerk heeft een belangrijke functie voor de in de decentralisaties gewenste integraliteit van professionals, het bevorderen van generalisme en samenwerking. Eer en Waardeer kan deelnemers in sociale wijkteams 'open maken' en tot effectievere samenwerking leiden.

GGD-artsen, leraren, welzijnswerkers, jeugdzorgers, politiemensen, streetcornerworkers, de meest brede range van professionals komt bij elkaar. Het enige selectiecriterium is dat je direct met jongeren werkt. Zo sluiten we beleids-adviseurs en managers uit. Dat schept een veilige ruimte voor reflectie onder elkaar en voor waarderend onderzoeken. Tijdens Eer en Waardeer-sessies komen experts iets over hun kennisveld vertellen. De deelnemers onderzoeken. Oordelen laten we thuis. Overtuigingen mogen er wel zijn, mits men elkaar bevraagt.

Dat schept een dialogische context die werkelijk Eert en Waardeert. Voor 2014 en 2015 is een programma met bijeenkomsten in voorbereiding. Binnenkort hier meer over op de site.

Basis voor generalisme en samenwerking
Eer en Waardeer schept een ruimte die professionals een nieuw perspectief geeft. Generalistischer, verbonden. De deelnemers wisselen elkaars gegevens uit en komen bij elkaar, zoeken elkaar op, zonder dat het een "moetje" is. Het is geen cursus maar een open ruimte waar geleerd wordt.

Instellingen financieren
In Amsterdam zijn sinds 2011 Spirit jeugdhulp, HVO-Querido, Combiwel, Comenius Lyceum, stadsdeel Oost netwerk risicojongeren en Twynstra Gudde de partners die het netwerk financieren. In de jaren ervoor subsidieerde de gemeente Amsterdam het netwerk. Deze organisaties erkennen het belang van de mixed zone, waar hun medewerkers zich in de breedte kunnen oriënteren en zich kunnen laten eren en waarderen.

Per bijeenkomst doen gemiddeld dertig tot veertig professionals mee. Sinds 2008 hebben tientallen bijeenkomsten pplaatsgevonden.

Broedplaats voor nieuwe projecten en acties
In de Eer en Waardeer-sessies komen behoeften en vragen op; daaruit komen weer nieuwe activiteiten en projecten voort.

Eer en Waardeer in andere regio's
Eer en Waardeeris een netwerk dat begin 2014 ook gaat starten in andere regio's. Belangstellenden kunnen zich melden; dan gaan we samen kijken of en hoe dit in jouw regio kan plaatsvinden. 

Reageer