Eer en Waardeer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Eer en Waardeer

Eer en Waardeer de professional die met onze jongeren werkt. Want als het goed gaat met de professional gaat het ook goed met de jongere. Deze leidende gedachte stuurt het netwerk Eer en Waardeer. Sinds 2008 is Eer en Waardeer actief. In Amsterdam komen sinds die tijd professionals bij elkaar. Aan het eind van de dag, onder genot van een hapje eten, in een klaslokaal of andere werklocatie.

Bevordert samenwerking op de werkvloer in de 3D

Dit netwerk heeft een belangrijke functie voor de in de decentralisaties gewenste integraliteit van professionals, het bevorderen van generalisme en samenwerking. Eer en Waardeer kan deelnemers in sociale wijkteams 'open maken' en tot effectievere samenwerking leiden.

Eew03

GGD-artsen, leraren, welzijnswerkers, jeugdzorgers, politiemensen, streetcornerworkers, de meest brede range van professionals komt bij elkaar. Het enige selectiecriterium is dat je direct met jongeren werkt. Zo sluiten we beleidsadviseurs en managers uit. Dat schept een veilige ruimte voor reflectie onder elkaar en voor waarderend onderzoeken. Tijdens Eer en Waardeer sessies komen experts iets over hun kennisveld vertellen. De deelnemers onderzoeken. Oordelen laten we thuis. Overtuigingen mogen er wel zijn, mits men elkaar bevraagt.

Dat schept een dialogische context die werkelijk Eert en Waardeert. Voor 2014 en 2015 is een programma met bijeenkomsten in voorbereiding. Binnenkort hier meer over op de site.

Basis voor generalisme en samenwerking

Eer en Waardeer schept een ruimte die professionals een nieuw perspectief geven. Generalistischer, verbonden. De deelnemers wisselen elkaars gegevens uit en komen bij elkaar, zoeken elkaar op, zonder dat het een moetje is. Het is geen cursus, maar een open ruimte waar geleerd wordt.

Instellingen financieren

In Amsterdam zijn sinds 2011 Spirit jeugdhulp, HVO/Querido, Combiwel, Comenius Lyceum, stadsdeel Oost netwerk risicojongeren en Twynstra Gudde de partners die het netwerk financieren. In de jaren ervoor subsidieerde de gemeente Amsterdam het netwerk. Deze organisaties erkennen het belang van de mixed zone, waar hun medewerkers zich in de breedte kunnen oriënteren en zich kunnen laten eren en waarderen.

Per bijeenkomst doen gemiddeld 30 tot 40 professionals mee. Sinds 2008 hebben tientallen bijeenkomsten plaatsgevonden.

Broedplaats voor nieuwe projecten en acties

In de Eer en Waardeer sessies komen behoeften en vragen op; daaruit komen weer nieuwe activiteiten en projecten voort.

Gedeeld normenkader

Bijvoorbeeld: tijdens de bijeenkomsten kwam de behoefte op om de verschillende professionals die in een gebied werken samen een en dezelfde grens te trekken. Daaruit is een proefproject gestart 'gedeeld normenkader' waarin professionals hun eigen individuele normen en waarden met elkaar delen en om zo 'één' met de jongeren in contact zijnde, effectiever te worden. In Amsterdam West wordt dit project momenteel uitgevoerd. Het kan sociale, interdisciplinaire temas bij elkaar brengen.

Burn your protocol

Een andere actie is 'burn your protocol'. Binnenkort gaan op een nog geheime plek professionals die met jongeren werken, hun protocol verbranden. Ze nemen hun bazen, en de bazen van die bazen en de toezichthouders van die bazen mee. Dan verbranden ze, bij wijze van nieuwe rite, de ketens die zij als professionals liever kwijt zijn dan rijk. Het heeft ze lang houvast gegeven, maar het inzicht is dat nakend dat de protocollen op den duur niet zijn vol te houden. De verzuchtingen van de professionals in Eer en Waardeer over hun protocol zijn legio. Daar gaan we op een energie-gevende en bevrijdende wijze vorm aan geven.

Open academie

De verschillende instellingen in de Amsterdamse regio gaan onderzoeken op welke wijze zij hun reguliere opleidingen door de andere deelnemende instellingen kunnen gaan open stellen. Deze simpele actie leidt tot een groter begrip en langere contacttijd tussen professionals in verschillende organisaties.

Eer en Waardeer in andere regio's

Eer en Waardeer is een netwerk dat begin 2014 ook gaat starten in andere regio's. Belangstellenden kunnen zich melden, dan gaan we samen kijken of en hoe dit in jouw regio kan plaats vinden.

Reageer