Training Strategie in transities

Worstelt uw organisatie met het maken van keuzes in onzekere ontwikkelingen? Wilt u uw repertoire met strategiemethoden verrijken? En met anderen in gesprek gaan over ervaringen, do’s en dont’s bij strategie in transities? Wij bieden strategisch handelingsperspectief voor organisaties en samenwerkingsverbanden in de transities.

Onze samenleving staat voor aanzienlijke opgaven om productief en duurzaam functioneren in ons land mogelijk te maken. De training 'Strategie in transities' biedt methodische aanknopingspunten om genoemde complexe ontwikkelingen en beoogde transities hanteerbaar te maken door middel van actuele theoretische inzichten en ‘state of the art’ praktijkervaringen. Met de strategy toolbox krijgt u een pallet aan methoden waaruit u kunt putten voor uw strategieproces.

Doelgroep

Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en strategen die aan de slag moeten met deze transitievragen. In hun eigen organisatie, of in een (nog te vormen) samenwerkingsverband omdat de ontwikkelingen en transities hun resultaten gaan beïnvloeden. Dit kan zowel in publieke (beleidsvernieuwing, investeringsprogramma) als private sector het geval zijn, evenals in maatschappelijke en kennisorganisaties. De training zet in op een brede doelgroep om het gesprek en de ervaringen met strategieontwikkeling en –realisatie te verrijken.

Transities vragen hernieuwde strategie

Ambities op het gebied van klimaatbestendig, energieneutraal en circulair vragen hernieuwde strategie en uitvoeringskracht. Niet alleen vanuit de individuele organisaties, maar vooral ook vanuit coalities. De transities vragen een veelzijdige oriëntatie op de toekomst om met de nodige verbeeldingskracht toekomstbeelden te kunnen schetsen en wegen te vinden naar een gewenste toekomst.

In ons laaggelegen land gaat het bijvoorbeeld om het proactief omgaan met klimaatverandering, zowel in termen van mitigatie met het oog op vermindering van broeikasgassen als adaptatie strategieën in relatie tot bijvoorbeeld waterveiligheid. Evenals met andere, snel verlopende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatiemanagement en van technologische innovaties. Het maatschappelijk en politiek discours hierover is volop gaande. Voor al de genoemde ontwikkelingen zijn onzekerheid over het verloop van de ontwikkelingen en over hun ‘impact’ op korte en lange termijn kenmerkend. Veel van genoemde ontwikkelingen blijken abstracties en blijven als het ware op afstand. Ze ‘landen niet’ en zijn mede daardoor moeilijk hanteerbaar. Klimaatbestendig, energieneutraal en circulair vragen handelingsperspectief die onzekerheden en ambities hanteerbaar te maken. Maar dat geldt ook voor het omgaan en benutten van zich snel ontwikkelende ICT en technologische innovaties bijvoorbeeld op het gebied van o.a. mobiliteit, zorg en onderwijs.

Methoden en proces om transities hanteerbaar te maken

Scenario’s, backcasting, adaptive management, transitiemanagement, coalitievorming, adaptief programmeren en agile geven methodische handreiking in onzekere tijden. Maar de methoden vereisen zeker ook verbinding tussen de theorie en praktijktoepassing in de transities. In de formulerings- en besluitvormingsfasen van bijvoorbeeld een Delta Plan komen naast tal van inhoudelijke kwesties ook aspecten bestuurscultuur en van ‘political economy’ aan de orde. Onze inzichten uit onderzoek aan de Vrije Universiteit naar strategieën met betrekking tot infrastructuurontwikkeling en relaties met bestuurscultuur en besluitvorming zijn hierbij waardevol. Maar ook ervaringen met strategieën met betrekking tot de diverse grote transities.

Interpretaties van ontwikkelingen en visies op de toekomst en op het gewenste toekomstig handelen lopen vaak uiteen op grond van verschillen in kennis en inzicht en van diverse oriëntaties op waarden en normen en daarop gebaseerde betekenisgeving. Wat de een ziet als lonkend perspectief is voor een ander een onbegaanbare weg. De diversiteit aan betekenissen en belangen in relatie tot ontwikkelingen en onzekerheden zijn inherent aan strategievorming maar zetten ook door in besluitvorming en implementatieprocessen. De grote vraag is dan ook hoe organisaties of samenwerkingsverbanden die onzekerheden en abstracties hanteerbaar maken en strategische doelen kunnen realiseren.

Inhoud training

In de training komende volgende onderdelen aan bod:

  • Introductie op de rol van strategie in de transities
  • Een strategie toolbox: een gereedschapskist met concrete traditionele én moderne methoden van strategieontwikkeling
  • Ontwikkelen en toetsen van strategische keuzeopties in transities
  • Besluitvorming: strategische besluitvorming in eigen organisatie of in een samenwerkingsverband
  • Gesprek met elkaar over transities en strategievorming en -realisatie in uw eigen omgeving
  • Do’s en dont’s vanuit uw rol in de verschillende fases van het strategieproces

Over de docenten

Jaap de Heer is partner strategie bij Twynstra Gudde.  In het advieswerk van Jaap staan strategie en besluitvorming met onzekerheden centraal. Bijvoorbeeld in zijn rol als teamleader van het Bangladesh Delta Plan 2100. Hij heeft ruime ervaring in strategie in diverse markten en sectoren. Daarnaast is Jaap bijzonder hoogleraar 'Cultuurverandering en Strategie' aan de Vrij Universiteit.

Jan Willem Westerweel is senior adviseur bij Twynstra Gudde en begeleidt organisaties bij strategieontwikkeling in transities. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van strategie van decentrale overheden in de circulaire economie, toekomstscenario’s voor mobiliteit en toekomstvisies en strategietrajecten in de watersector. Jan Willem heeft diverse leergangen en trainingen op het gebied van strategieontwikkeling met scenario’s begeleid.

Docenten

Jaap de Heer

Partner

Jaap de Heer

Ik houd mij bij voorkeur bezig met strategische en beleidskwesties en met de daaraan verbonden organisatie- en procesvragen.

Jan Willem Westerweel

Adviseur

Jan Willem Westerweel

Als organisatieadviseur richt ik mij op strategievraagstukken en de daaraan verbonden organisatievragen. De transities rond klimaat, energie en circulair laten vragen fundamentele veranderingen waar ik met veel plezier aan bijdraag. Mijn fascinatie ligt in de verkenning van ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden, opties die organisaties hebben om zich te positioneren, zich te organiseren en effectief samen te werken.