Ruimtelijke ontwikkeling

Met een goede inrichting van de fysieke leefomgeving creëert u economische, ecologische en sociale waarden. Ambities zijn haalbaar wanneer u effectief samenwerkt met bedrijven en instellingen, bewoners en andere overheden. Twynstra Gudde biedt u alle ondersteuning.

Gebieds- en wijkvisies en besluitvorming

Een gebieds- of een wijkvisie is een stip op de horizon; een streefbeeld van een plangebied qua wonen, werken, infrastructuur, natuur, water,… Wij helpen u bij het proces van participatie en bestuurlijke besluitvorming. Desgewenst begeleiden ook de stap van visievorming tot uitvoering.

Gebieds- en wijkvisies en besluitvorming

Campus- en clusterontwikkeling

Bundeling van kennis en bedrijvigheid kan de regionale economie een impuls geven. Het vraagt om doelgerichte samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Twynstra Gudde kan helpen bij de ontwikkeling van een economisch cluster en een campus.

Lees verder

Governance bij gebiedsontwikkeling

De leefomgeving wordt steeds meer vraaggestuurd ingericht. Hoe krijgt u als gemeente uw ambities dan nog werkend? Wie betaalt, wie stuurt en wie draagt risico’s? Deze tijd vraagt bij gebiedsontwikkeling om nieuwe vormen van governance.

Lees verder

Financieel management en risicomanagement

Wij adviseren over een haalbare (ruimtelijke) strategie en helpen u die te realiseren. We verbinden belanghebbende partijen om de strategie haalbaar te maken. Risico’s maken we beheersbaar. Verder kunnen we een passende uitvoeringsorganisatie voor u inrichten en bemensen.

Lees verder

Cases

Second opinion Jaarbeursterrein – een evenwichtige deal tussen de gemeente en de Jaarbeurs?

De griffie van de gemeente Utrecht heeft namens de raadscommissie Twynstra Gudde gevraagd om door middel van een second opinion de financiële en (beleidsmatige) risico’s en kansen van de ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en de Jaarbeurs organisatie in kaart te brengen. Het betreft een omvangrijke grondruil tussen de Jaarbeurs en de gemeente. De vraagstelling hield o.a. een analyse van de waarde van de gronden die de gemeente verkrijgt en de hoogte van de grondwaarde die de Jaarbeurs zal gaan betalen in. De overkoepelende vraag was of Twynstra Gudde een oordeel kon geven of er voor beide partijen evenwichtige overeenkomst was uit onderhandeld.

Lees de case

Wizard

Marco van Lente

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt