Hoe staat het met professionele identiteit in uw organisatie? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Hoe staat het met professionele identiteit in uw organisatie?

Misschien roept de titel de hoop op, dat u op deze pagina antwoorden krijgt op deze vraag. Laten we dat meteen uit de lucht helpen. Wij zijn namelijk zelf op zoek naar die antwoorden en we zouden het enorm waarderen als u ons een stapje verder helpt!

Afgelopen maart verscheen ons boek ‘Je Binnenste Buiten, over professionele identiteit in organisaties’. Daarmee sloten we de eerste drie jaar onderzoek naar en experimenteren met professionele identiteit af. We kregen grip op het begrip, op het belang ervan voor organisaties en in ons huidige tijdsgewricht, we schetsen de eerste randvoorwaarden om ermee te kunnen werken. Op onze flaptekst schreven we:

In een omgeving waar...
- veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en diepgaand van aard zijn
- dynamiek en ontwikkelingen grilliger en onvoorspelbaarder worden
- het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt
- alles sneller, beter, scherper en steeds vaker 'anders' moet
- de druk op 'professionalisering' en 'professionaliteit' nog steeds stijgt
- leren en ontwikkelen geen uitstapje meer is

.... is het belangrijk te weten wat je basis is, waar je van bent, waar je in gelooft, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Een sterke professionele identiteit is die basis. Het geeft veerkracht om met veranderingen en transformaties om te gaan, én vergemakkelijkt samenwerken doordat handelen herkenbaar wordt, is het fundament van zelfsturing en geeft richting aan leren en ontwikkelen om zo het beste uit jezelf te halen.

Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling. Hoe pak je in een nieuwe dynamiek de eigen professionele identiteit weer vast en geef je als organisatie de professionele identiteit een plek in het totale leren en ontwikkelen.

Nieuwe vraagstukken

Na deze eerste mijlpaal, doemen inmiddels weer een ruim aantal nieuwe vragen op. Één van die vragen is naar de stand van zaken in organisaties: Wordt het onderwerp herkend? Hoe wordt het belang ingeschat en welke aanpakken worden ingezet? We zouden het op prijs stellen als u ons zou willen helpen deze vragen te beantwoorden!
Wij doen onderzoek in twee lagen. De eerste is een verkenning door een aantal vragen breed uit te zetten en reacties te verzamelen. Dat doen we met behulp van een vragenlijstje onder professionals, onder leiders en onder HRD-ers. Dat kost ongeveer 10 minuten. Wat levert het je op? Een eerste reflectie op het thema en een eerste standpunt bepaling voor jezelf. Mocht het je raken en mocht je meer willen weten, dan verwijzen we je van daaruit door.
In het tweede deel verdiepen we de opgedane inzichten, door bij een aantal organisaties mee te kijken naar enerzijds het belang dat het kan hebben (door ontwikkelingen in het domein, de organisatie en het vak) en anderszijds de vorm die eraan gegeven wordt. Natuurlijk koppelen we hierover ook per organisatie terug en geven we mogelijkheden om aan te haken bij ons netwerk. 

Nieuwsgierig?

En tien minuten tijd? Klik hier  om mee te doen.

Reageer